UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ PARAMOS SKYRIMO TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždarosios bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Bendrovė) Paramos skyrimo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas - užtikrinti, kad Bendrovės akcininkų patvirtintas lėšas paramai Bendrovė skirtų Panevėžio miesto ir rajono bendruomenių interesus atstovaujančioms ar šių bendrovių poreikius tenkinančioms organizacijoms, turinčioms paramos gavėjos statusą ir įgyvendinančioms kultūros, švietimo, sporto, mokslo, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingose srityse visuomenei svarbias iniciatyvas ir projektus.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir (ar) sutrumpinimai turi šias reikšmes:
LPĮ - Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, įskaitant visus jo pakeitimus ir papildymus.
LPFĮ - Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įskaitant visus jo pakeitimus ir papildymus.
Paraiška - laisvos formos paraiška Paramai gauti, kurią turi pateikti Paramos gavėjas, kreipdamasis dėl Paramos suteikimo.
Parama - savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus LPĮ leidžiamus paramos gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas Paramos gavėjams Taisyklėse nustatyta tvarka, nepažeidžiant LPĮ nuostatų.
Paramos dalykas (-ai) - piniginės lėšos, ar kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes arba suteiktas paslaugas, kaip tai apibrėžta LPĮ.
Paramos gavėjai - paramos gavėjais pagal LPĮ laikomi asmenys.

II. PARAMOS GAVĖJAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:
3.1 labdaros ir paramos fondai;
3.2 biudžetinės įstaigos;
3.3 asociacijos;
3.4 viešosios įstaigos;
3.5 religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
3.6 tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
3.7 kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
3.8 fiziniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą.
4. Taisyklių 3 punkte išvardinti juridiniai asmenys turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jei turi paramos gavėjo statusą. Tai įrodančius dokumentus privaloma pateikti kartu su prašymu skirti paramą.
5. Teikiant paramą leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:
5.1 viešinti informaciją apie paramos teikėją;
5.2 iki nustatytos paramos sutartyje datos pateikti paramos teikėjui „Paramos panaudojimo ataskaitą. (žr. 1 taisyklių priedą).
5.3 panaudoti paramos lėšas ar kitą turtą paramos teikėjo nurodytiems tikslams.

III. PARAIŠKŲ GAUTI PARAMĄ TEIKIMO TVARKA

6. Pareiškėjas, siekdamas gauti paramą, privalo pateikti paraišką Bendrovei.
7. Teikiamojoje paraiškoje turi būti nurodyta:
7.1 paraiškos pateikimo data;
7.2 paramos gavėjo, kuris prašo skirti paramą, pavadinimas;
7.3 paramos gavėjo teisinė forma (viešoji įstaiga, asociacija ar kt.);
7.4 paramos gavėjo kodas;
7.5 patvirtinimas, kad paraiškos teikėjas turi paramos gavėjo statusą;
7.6 veikla ar projekto pavadinimas, kuriam prašoma skirti paramą ir šios veiklos ar projekto detalus aprašymas;
7.7 paramai prašoma skirti lėšų suma;;
7.8 kita informacija, kurią paraiškos teikėjas mano tikslinga nurodyti paraiškoje;
7.9 Gautos paraiškos registruojamos bendrovės gautų dokumentų registre.
8. Paraiškos teikiamos kalendorinių metų laikotarpyje bendrovės eiliniam ataskaitiniam visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus paramai skirtas lėšas.
9. Gautos paraiškos registruojamos bendrovės gautų dokumentų registre.

IV. PARAMOS TEIKIMO KRITERIJAI

10.Bendrovė, atsižvelgdama į bendrovės strategiją ir vadovaudamasi LPĮ, teikia paramą šioms pagrindinėms valstybei ir visuomenei naudingos veiklos kryptims:
10.1 aplinkos apsaugai;
10.2 švietimui;
10.3 kultūrai;
10.4 sportui;
10.5 kitoms visuomenei naudingoms ir nesavanaudiškomis pripažįstamoms veikloms, nurodytoms LPĮ 3 str. 3 dalyje, atsižvelgiant į Paramos prašymų vertinimo komisijos siūlymą.
11.Parama teikiama Paramos projektams, kurie atitinka šiuos paramos tikslus:
11.1 paramos projektu sprendžiamos problemos ir sukuriama vertė bei nauda Panevėžio miestui ir rajonui;
11.2 paramos projektu sukuriama aiški ir reali vertė visuomenei, tikslinei grupei, kurios aplinkoje vykdomas projektas;
11.3 paramos projekto veikla atitinka bendrovės strateginius tikslus ir vertybes.
12. Bendrovė, teikdama paramą, be LVSTVĮ apibrėžtų visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principų, vadovaujasi šiais kriterijais:
12.1 atitikties valstybės ir (ar) bendrovės veiklos tikslams. Šis principas reiškia, kad vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad paramą gautų tie pareiškėjai, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka valstybės ir (ar) bendrovės veiklos tikslus, socialinės atsakomybės politikos kryptis ir deklaruojamas valstybės ir (ar) bendrovės vertybes;
12.2 tikslingumo. Šis principas reiškia, kad paramą gali gauti pareiškėjai, kurių vykdoma veikla, projektai, iniciatyvos sukuria vertę srityse, kuriose valstybės ir (ar) bendrovės veikia regionų ar nacionaliniu mastu;
12.3 skaidrumo. Šis principas reiškia, kad visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi, aiškūs ir suprantami paramos vertinimo ir skyrimo kriterijai;
12.4 nešališkumo. Šis principas reiškia, kad tais atvejais, kai paraiškos vertinimas gali sukelti interesų konfliktą, vertinant paraišką ir priimant sprendimą, vertintojas (vertintojai) privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo.
13. Teikiant paramą, bendrovė privalo vadovautis LVSTVĮ nuostatas atitinkančiomis bendrovės paramos valdymo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai parama teikiama per specialiai tam tikslui valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės įsteigtus paramos fondus ir šiuo atveju vadovaujamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nuostatas atitinkančiomis valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės tam tikslui įsteigto konkretaus paramos fondo paramos valdymo taisyklėmis.
14. Bendrovė, teikdama Paramą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, LPĮ, LPFĮ, LVSTVĮ, šiomis Taisyklėmis, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais paramos skyrimą.

V. PARAMOS TEIKIMAS IR PANAUDOJIMAS

15.Parama teikiama neatlygintinai perduodant pinigines lėšas (bankiniu pavedimu) ar kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), ir suteikiant paslaugas.
16.Paramos gavėjai gautą paramą privalo naudoti tik paraiškoje nurodytam tikslui, nenukrypstant savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems tikslams.

VI. PARAMOS TEIKIMO APRIBOJIMAI

17. Parama negali būti teikiama jeigu:
17.1 bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno suma yra neigiama (patirta nuostolių);
17.2 bendrovė turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), arba pagal sutartis su valstybės garantija.
17.3 paramos gavėjas per pastaruosius 3 metus, vykdydama ankstesnę paramos teikimo sutartį, yra padaręs šioje sutartyje nustatytus esminius sutarties sąlygų pažeidimus;
18. Bendra skiriamos paramos suma per kalendorinius metus negali viršyti LPĮ 91 str. 3 dalyje nustatytos bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno dalies.
19. Bendra skiriamos paramos suma per kalendorinius metus negali būti didesnė nei patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo.
20. Skiriant paramą negali atsirasti interesų konfliktų.
21. Parama negali būti teikiama:
21.1 bendrovės akcininkui ir su juo susijusiems kitiems juridiniams asmenims, išskyrus veikiančius bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrine veikla, švietimo, sporto bei socialinių paslaugų gyventojams teikimo ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse.
21.2 politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.
21.3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių, partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms. Šiame punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti vertinant paraiškas gauti paramą ir priimant sprendimus dėl paramos teikimo.

VII. SPRENDIMŲ TEIKTI PARAMĄ PRIĖMIMO TVARKA

22. Gautų paraiškų vertinimas vykdomas dviem etapais:
22.1 administracinis paraiškos vertinimas, kurio metu vertinamas paraiškos paramai gauti užpildymas;
22.2 kokybinis vertinimas, kurio metu vertinama paraiškos paramai gauti atitiktis paramos skyrimo kriterijams.
23. Administracinį gautos paraiškos vertinimą atlieka bendrovės generalinis direktorius. Atliekant administracinį paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra užpildyta netinkamai, generalinis direktorius informuoja pareiškėją apie paraiškos pildymo trūkumus. Pareiškėjas nurodytus trūkumus turi teisę pašalinti per nurodytą terminą ir pateikti bendrovei patikslintą paraišką. Pareiškėjui nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų arba pašalinus ne visus, paraiška toliau nevertinama.
24. Visos tinkamai užpildytos paraiškos perduodamos bendrovės valdybai, kuri vėliau atlieka kokybinį paraiškų vertinimą.
25. Kokybinį gautos paraiškos vertinimą atlieka bei sprendimą dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) pareiškėjui priima bendrovės valdyba vadovaudamasi šiomis taisyklėmis bei kitais galiojančiais teisės aktais. Jei bendrovės valdybos nariu yra generalinis direktorius, jis nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.
26. Bendrovės valdyba, skirdama paramą taiko šiuos paramos projektų vertinimo kriterijus:
26.1 paramos projekto veikla atitinka bent vieną visuomenei naudingos veiklos kryptį, nurodytą Taisyklių 10.1. -10.5. punktuose;
26.2 parama atitinka visus paramos tikslus, nurodytus Taisyklių 11.1 -11.3 punktuose;
26.3 paramos aktualumas, problemos pagrindimas - turi būti aiškiai pagrįstas Paramos projekto reikalingumas, aktualumas, realumas, atitikimas paramos tikslams ir visuomenei naudingos veiklos krypčiai, turi būti nurodyta, kokie uždaviniai sprendžiami gavus paramą.
26.4 parama teikiama laikantis Taisyklių VI dalyje „Paramos teikimo apribojimai nustatytų reikalavimų:
26.5 paramos gavėjui bendrovė jau buvo skyrusi paramą ir buvo pasiekti paremto Paramos projekto tikslai ir dėl Paramos projekto vykdymo nebuvo nustatyta pažeidimų ar neatitikimų, įskaitant tuos, dėl kurių būtų reikėję nutraukti paramos sutartis (taikoma, kai pakartotinai prašoma paramos);
27. Tuo atveju, jei bendrovės valdybai paraiškos vertinimo metu trūksta informacijos vertinimui atlikti, ji turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl informacijos patikslinimo. Pareiškėjas privalo patikslinti informaciją per nustatytą terminą. Pareiškėjui nustatytu terminu nepatikslinus prašomos informacijos, paraiška atmetama.
28. Atlikęs kokybinį paraiškų vertinimą, bendrovės valdyba priima sprendimus dėl paramos skyrimo(ar neskyrimo).
29. Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) vadovaudamasi bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.
30. Valdyba gali priimti sprendimą skirti visą prašomos paramos dydį ar tik jos dalį. Skiriamos paramos dydis skiriamas atsižvelgiant į paramai skirtų lėšų dydį ir turi būti aiškiai pagrįstas Paramos projekto reikalingumas, aktualumas, realumas, atitikimas paramos tikslams ir visuomenei naudingos veiklos krypčiai,
31. Apie bendrovės valdybos priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) pareiškėją informuoja generalinis direktorius per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos, o priėmus sprendimą skirti paramą – dar ir apie paramos sutarties pasirašymo terminą ir tvarką.

VIII. PARAMOS TEIKIMO SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

32.Paramos sutartyje nustatoma:
32.1 sutarties šalys, jų kontaktiniai duomenys;
32.2 paramos paskirtis ir panaudojimo tvarka;
32.3 paramos gavėjo įsipareigojimas panaudoti paramą pagal paskirtį ir sutartyje nustatytas sąlygas, teikti paramos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus;
32.4 paramos gavėjo įsipareigojimas iki sutartyje nustatytos datos pateikti paramos tiekėjui „Paramos panaudojimo ataskaitą;
32.5 paramos gavėjo įsipareigojimas viešinti informaciją apie gautą paramą ir sutikimas, kad šią informaciją viešintų paramos teikėjas;
32.6 esminiai sutarties sąlygų pažeidimai ir paramos gavėjo atsakomybė už esminių sutarties sąlygų pažeidimą ir (ar) netinkamą paramos panaudojimą;
32.7 kitos svarbios ir su paramos teikimu susijusios nuostatos.
32.8 vienašališko sutarties nutraukimo sąlygos, Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta:
32.8.1 paramos gavėjui paramą sunaudojus ne sutartyje numatytiems tikslams;
32.8.2 pažeidus kitas esmines paramos sutarties sąlygas;
32.8.3 kitais teisės aktais numatytais atvejais.
33.Bendrovė negali sudaryti tokių paramos teikimo sutarčių, kuriose numatomas bendrovės įsipareigojimas skirti paramą iš ateinančių finansinių metų bendrovės pajamų (lėšų). Sprendimas skirti paramą gali būti priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kuriais buvo patvirtintas praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys, pabaigos.
34.Paramos sutartyse negali būti nustatomi konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos apie bendrovės suteiktą paramą ir jos panaudojimą pateikimą visuomenei.

IX. PARAMOS APSKAITA

35. Bendrovė, kaip paramos teikėja, tvarko apskaitą fiksuodama duomenis apie konkrečius paramos gavėjus, paramos dalyką ir jo vertę.
36. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę deklaraciją FR0477 apie suteiktą paramą per praėjusius kalendorinius metus, nurodant paramos gavėjo pavadinimą, kodą, paramos sumą, paramos panaudojimo tikslą.
37. Suteiktos paramos vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio bendrosiomis sąnaudomis.
38. Planuojamos paramos dydis kalendoriniams metams, numatomas pelno (nuostolio) paskirstymo projekte. Visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus pelno (nuostolio) projekte numatytą skirti sumą paramai, apskaitoje formuojamas rezervas paramai iš nepaskirstyto pelno.
39. Per ataskaitinius metus teikiamos paramos bendra suma negali viršyti visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytos sumos.
40. Visuotinio akcininkų susirinkimo metu patvirtinta paramos suma ataskaitiniams metams, tam suformuojant rezervą, gali būti naudojama tik iki ataskaitinių metų gruodžio 31 dienos.

X. INFORMACIJOS APIE SUTEIKTĄ PARAMĄ VIEŠINIMAS

41. Bendrovės internetinėje svetainėje skelbiamos:
41.1 bendrovės paramos valdymo taisyklės;
42.2 ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo bendrovė privalo paskelbti savo internetinėje svetainėje sekančią informaciją:
42.2.1 paramos gavėją (gavėjus);
42.2.2 paramos tikslą;
42.2.3 paramos sumą;
42.2.4 paramos suteikimo laikotarpį;
42.2.5 paramos panaudojimo ataskaita.
41.3 paramos prašymai, kurie nebuvo patenkinti.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Šios bendrovės paramos valdymo taisyklės yra sudedamoji Bendrovės apskaitos politikos dalis.
43. Už bendrovės paramos valdymo taisyklių pažeidimus savo kompetencijos ribose atsako bendrovės valdyba ir generalinis direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA: „Panaudos panaudojimo ataskaita" – tipinė forma – 2 lapai.

Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.