UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ PARAMOS SKYRIMO TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždarosios bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Bendrovė) Paramos skyrimo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas - užtikrinti, kad Bendrovės akcininkų patvirtintas lėšas paramai Bendrovė skirtų Panevėžio miesto ir rajono bendruomenių interesus atstovaujančioms ar šių bendrovių poreikius tenkinančioms organizacijoms, turinčioms paramos gavėjos statusą ir įgyvendinančioms kultūros, švietimo, sporto, mokslo, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingose srityse visuomenei svarbias iniciatyvas ir projektus.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir (ar) sutrumpinimai turi šias reikšmes:
LPĮ - Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, įskaitant visus jo pakeitimus ir papildymus.
LPFĮ - Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įskaitant visus jo pakeitimus ir papildymus.
Paraiška - laisvos formos paraiška Paramai gauti, kurią turi pateikti Paramos gavėjas, kreipdamasis dėl Paramos suteikimo.
Parama - savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus LPĮ leidžiamus paramos gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas Paramos gavėjams Taisyklėse nustatyta tvarka, nepažeidžiant LPĮ nuostatų.
Paramos dalykas (-ai) - piniginės lėšos, ar kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes arba suteiktas paslaugas, kaip tai apibrėžta LPĮ.
Paramos gavėjai - paramos gavėjais pagal LPĮ laikomi asmenys.

II. PARAMOS GAVĖJAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:
3.1 labdaros ir paramos fondai;
3.2 biudžetinės įstaigos;
3.3 asociacijos;
3.4 viešosios įstaigos;
3.5 religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
3.6 tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
3.7 kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
3.8 fiziniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą.

4. Taisyklių 3 punkte išvardinti juridiniai asmenys turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jei turi paramos gavėjo statusą. Tai įrodančius dokumentus privaloma pateikti kartu su prašymu skirti paramą.

5. Teikiant paramą leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:
5.1 viešinti informaciją apie paramos teikėją;
5.2 teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą (atskiru paramos teikėjo prašymu);
5.3 panaudoti paramos lėšas ar kitą turtą paramos teikėjo nurodytiems tikslams.

III. PARAMOS TEIKIMAS IR PANAUDOJIMAS

6. Parama teikiama:
6.1 neatlygintinai perduodant pinigines lėšas (bankiniu pavedimu) ar kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;
6.2 kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

7. Paramos panaudojimas:
7.1 paramos gavėjai gautą paramą privalo naudoti tik paraiškoje nurodytam tikslui, nenukrypstant savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems tikslams;
7.2 gauta parama negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

IV. PARAMOS APSKAITA

8. Bendrovė, kaip paramos teikėja, tvarko apskaitą fiksuodama duomenis apie konkrečius paramos gavėjus, paramos dalyką ir jo vertę.

9. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę deklaraciją FR0477 apie suteiktą paramą per praėjusius kalendorinius metus, nurodant paramos gavėjo pavadinimą, kodą, paramos sumą, paramos panaudojimo tikslą.

10. Suteiktos paramos vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.

11. Planuojamos paramos dydis kalendoriniams metams, numatomas pelno (nuostolio) paskirstymo projekte. Visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus pelno (nuostolio) projekte numatytą skirti sumą paramai, apskaitoje formuojamas rezervas paramai iš nepaskirstyto pelno.

12. Per ataskaitinius metus teikiamos paramos bendra suma negali viršyti visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytos sumos.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo metu patvirtinta paramos suma ataskaitiniams metams, tam suformuojant rezervą, gali būti naudojamas tik iki ataskaitinių metų gruodžio 31 dienos;

V. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

14. Paramos skyrimo kriterijai:
14.1 kokybė – tai paraiškoje nurodytos veiklos ar projekto, kuriems remti bus naudojama parama, atitikimas Bendrovės strategijai, veiklos tikslų realumas ir uždavinių aiškumas;
14.2 paramos gavėjo vykdomos veiklos principai ir vertybės atitinka Bendrovės vertybes – atsakomybė, bendradarbiavimas ir rezultatas;
14.3 paramos gavėjo vykdoma veikla turės teigiamą poveikį Bendrovės vardo žinomumui, reputacijai;
14.4 pareiškėjas vykdo veiklą atvirai ir skaidriai, t.y. užtikrina atvirą ir skaidrų informacijos teikimą apie savo veiklą, paramos naudojimą;
14.5 pareiškėjo vykdoma veikla turi būti susijusi su visuomenei naudingų tikslų siekimu, socialinės raidos ir gerovės kūrimu, jaunimo įtraukimu, aktyvus bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis;
14.6 Bendrovės valdyba gali numatyti prioritetines paramos skyrimo sritis;
14.7 parama turi būti skiriama skaidriai.

15. Bendrovė, teikdama Paramą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, LPĮ, LPFĮ, šiomis Taisyklėmis, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais paramos skyrimą.

VI. PARAMOS SKYRIMO APRIBOJIMAI

16. Parama negali būti teikiama akcininkui ir su juo susijusiems kitiems juridiniams asmenims, išskyrus veikiančius bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrine veikla, švietimo, sporto bei socialinių paslaugų gyventojams teikimo ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse.

17. Skiriant paramą negali atsirasti interesų konfliktų.

18. Bendra skiriamos paramos suma per kalendorinius metus negali būti didesnė nei patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo.

19. Parama (ne tik piniginės lėšos ir turtas, bet ir kaip parama suteiktos paslaugos) negali būti skiriama politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

20. Parama negali būti perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas.

VII. PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO PRIĖMIMAS

21. Pareiškėjas, siekdamas gauti paramą, privalo pateikti paraišką Bendrovei.

22. Teikiamojoje paraiškoje turi būti nurodyta:
22.1 paraiškos pateikimo data;
22.2 paramos gavėjo, kuris prašo skirti paramą, pavadinimas;
22.3 paramos gavėjo teisinė forma (viešoji įstaiga, asociacija ar kt.);
22.4 paramos gavėjo kodas;
22.5 patvirtinimas, kad paraiškos teikėjas turi paraiškos gavėjo statusą;
22.6 veikla ar projekto pavadinimas, kuriam prašoma skirti paramą;
22.7 paramai prašoma skirti lėšų suma;
22.8 kita informacija, kurią paraiškos teikėjas mano tikslinga nurodyti paraiškoje.

23. Gautos paraiškos registruojamos bendrovės gautų dokumentų registre.

24. Gautų paraiškų vertinimas vykdomas dviem etapais:
24.1 administracinis paraiškos vertinimas, kurio metu vertinamas paraiškos paramai gauti užpildymas;
24.2 kokybinis vertinimas, kurio metu vertinama paraiškos paramai gauti atitiktis paramos skyrimo kriterijams.

25. Administracinį gautos paraiškos vertinimą atlieka bendrovės generalinis direktorius. Atliekant administracinį paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra užpildyta netinkamai, generalinis direktorius informuoja pareiškėją apie paraiškos pildymo trūkumus. Pareiškėjas nurodytus trūkumus turi teisę pašalinti per nurodytą terminą ir pateikti bendrovei patikslintą paraišką. Pareiškėjui nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų arba pašalinus ne visus, paraiška toliau nevertinama. Visos tinkamai užpildytos paraiškos perduodamos bendrovės valdybai, kuri vėliau atlieka kokybinį Paraiškų vertinimą.

26. Kokybinį gautos paraiškos vertinimą atlieka bei sprendimą dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) pareiškėjui priima bendrovės valdyba vadovaudamasi šiomis taisyklėmis bei kitais galiojančiais teisės aktais.

27. Bendrovės valdyba, vertindama paraiškas ir priimdama sprendimus, privalo laikytis šių principų:
27.1 lygiateisiškumo – visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo kriterijai;
27.2 skaidrumo ir nešališkumo – tais atvejais, kai paraiškos vertinimas gali sukelti interesų konfliktą, vertinant paraišką ir priimant sprendimą, vertintojas (-ai) privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo;
27.3 konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pareiškėjo ir paraiškoje pateiktų duomenų neatskleidimas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), pareiškėjo ir paraiškoje pateiktų duomenų naudojimas tik vertinimo tikslais;
27.4 kūrybingumo – paraiškoje nurodytos paramos panaudojimo veiklos ar projekto originalumas, atitikimas socialinei realybei ir savalaikiškumui;
27.5 vertės – paramos panaudojimo veiklos ar projekto sukuriama vertė visuomenei, įskaitant išliekamąją vertę ir galimą veiklos tęstinumą, ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos bendruomene kūrimą, skatinimą;
27.6 atitikties Bendrovės veiklos tikslams – vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad paramą gautų tie pareiškėjai, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka Bendrovės veiklos tikslus ir paramos skyrimo kriterijus.

28. Tuo atveju, jei bendrovės valdybai paraiškos vertinimo metu trūksta informacijos vertinimui atlikti, ji turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl informacijos patikslinimo. Pareiškėjas privalo patikslinti informaciją per nustatytą terminą. Pareiškėjui nustatytu terminu nepatikslinus prašomos informacijos, paraiška atmetama.

29. Atlikęs kokybinį paraiškų vertinimą, bendrovės valdyba priima sprendimus dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo).

30. Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) vadovaudamasi bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

31. Valdyba gali priimti sprendimą skirti visą prašomos paramos dydį ar tik jos dalį.

32. Apie bendrovės valdybos priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo) pareiškėją informuoja generalinis direktorius per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

VIII. INFORMACIJOS APIE SUTEIKTĄ PARAMĄ VIEŠINIMAS

33. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo Bendrovė privalo paskelbti savo internetinėje svetainėje sekančią informaciją:
33.1 paramos gavėją (gavėjus);
33.2 paramos tikslą;
33.3 paramos sumą;
33.4 paramos suteikimo laikotarpį.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


34. Šios Taisyklės yra sudedamoji Bendrovės apskaitos politikos dalis.

35. Už Taisyklių ar jos pakeitimų parengimą atsakingas generalinis direktorius.

36. Taisyklės gali būti keičiamos ir atnaujinamos Bendrovės valdybos ar generalinio direktoriaus iniciatyva pagal poreikį, atsižvelgiant į Bendrovėje vykdomus pokyčius, akcininkų, Bendrovės valdybos, bei kitus veiksnius.

Visi 4.png
Jūs apie mus...
AV el. paštas


GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.