Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio plėtros projektas

Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio plėtros 1 paketo projektas

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS
(2004/LT/16/C/PE/002)

Sanglaudos fondo tikslas - teikti finansinę paramą ES šalių ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti. Fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtros projektai. Parama skiriama iš anksto su Europos Komisija suderintiems projektams įgyvendinti. Jie turi atitikti ilgalaikius Lietuvos tikslus ir ES politikos gaires transporto ir aplinkosaugos srityse. Finansuojami projektai turi teigiamai veikti aplinką, tinkamų kompensuoti išlaidų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 10 milijonų eurų. Sanglaudos fondas gali padengti iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nemuno vidurupio I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004-2009 metai.Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. sausio mėnesį. Projektas vykdomas 12 savivaldybių – Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto vertė – 220 961,9 tūkst. Lt be PVM. ES paramos dalis šiame projekte sudaro 80 proc., likusią dalį finansuoja Lietuvos Respublika.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto užsakovas – LR Finansų ministerija; už projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę atsakinga - Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos; projekto galutiniai paramos gavėjai – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės; Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui;
 • Įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus; 
 • Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus; 
 • Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačių mažinant taršą tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai; 
 • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požemio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje; 
 • Išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;

Įgyvendinant projektą atliekami šie darbai:

· Nuotekų valymo įrenginių ir vandens gerinimo įrenginių stočių rekonstrukcija ir naujų statyba - bus atnaujinti arba pastatyti 8 nuotekų valymo, 6 vandens gerinimo įrenginiai;
· Siurblinių statyba/rekonstrukcija - pastatytos arba atnaujintos 39 nuotekų bei 3 vandentiekio siurblinės;
· Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimas - bus nutiesta 180 km naujų nuotekų tinklų bei 146 km naujų vandentiekio tinklų;
· Vandentiekio/nuotekų tinklų rekonstrukcija – bus rekonstruota 57 km vandentiekio/nuotekų tinklų.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas apima 23 proc. Lietuvos teritorijos ir apie 15 proc. Lietuvos gyventojų.

Įdiegus projektą, tiesiogiai jo naudą pajus apie 400 000 žmonių. Numatoma, kad iki 2010 metų prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungs apie 34 000 gyventojų, o prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungs apie 44 000 gyventojų.

Bus išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai, sumažinta tarša, patenkanti į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požemio vandens išteklių taršos rizika. Įgyvendinus projektą gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentvarkos paslaugų.

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių dalyvavimas projekte

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste:

 1. Vandentiekio tinklai Beržų g., Klaipėdos g.
 2. Nuotekų tinklai Nemuno g., Staniūnų g., Ramygalos g.
 3. Siurblinės pastato Savitiškio g. 6a rekonstravimas.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžyje:

 1. Vandentiekio skirstomieji tinklai Savitiškio g.
 2. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Rožių g.
 3. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Algirdo g. kv.
 4. Vandentiekio skirstomieji tinklai, nuotekų rinktuvai, nuotekų perpompavimo siurblinė su slėginiais tinklais Pušaloto g. kv.
 5. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvas Upės g.
 6. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Viensėdžių kv.
 7. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Geležinkelio g.
 8. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Margių g. kv.
 9. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Žiemgalių g. kv.
 10. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Šermukšnių g.
 11. Nuotekų rinktuvas Ramygalos g.
 12. Nuotekų rinktuvas Žalgirio g.

Vandentiekio ir nuotekų siurblinių rekonstravimas Panevėžyje:

 1. Nuotekų perpompavimo siurblinės rekonstravimas Tinklų g. 10.
 2. Nuotekų perpompavimo siurblinės rekonstravimas Elektros g. 7.
 3. Vandens gerinimo stoties rekonstravimas pagrindinėje Panevėžio miesto vandenvietėje, Velžio kelias 13.

Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos II – sis įgyvendinimo etapas

Cheminių reagentų pastato rekonstrukcija, lietaus ir polaidžio vandens kaupimo rezervuarų įrengimas, antrinių dumblo nusodintuvų, veikliojo dumblo reaktorių, inžinerinių komunikacijų kanalo, vietinių nuotekų siurblinės rekonstrukcija, dujų generatoriaus, dumblo pūdytuvų, kvapų šalinimo įrenginių įrengimas ir kiti darbai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžio rajone:

  1. Nuotekų rinktuvai, 2 nuotekų perpumpavimo siurblinės su slėginiais tinklais, vandentiekio skirstomieji tinklai Šilagalyje.
  2. Nuotekų rinktuvai, 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės su slėginiais tinklais, vandentiekio skirstomieji tinklai Molainiuose.
  3. Nuotekų rinktuvai, nuotekų 2 perpumpavimo siurblinės su slėginiais tinklais, vandentiekio skirstomieji tinklai Naujamiestyje.

  Rekonstrukcija Panevėžio rajone:

  1. Nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstravimas Ramygaloje.
  2. Nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstravimas Piniavoje. 
   Pristatyta vandentvarkos ūkio plėtra ir iškilusios problemos

    2007 m. lapkričio 22 d. UAB Aukštaitijos vandenys" generalinis direktorius R.Liepa, gamybos direktorius S.Venckus Panevėžio miesto merą V.Matuzą, miesto Tarybos kolegiją, Panevėžio rajono merą P.Žagunį, savivaldybių administracijos vadovus ir specialistus, Panevėžio apskrities viršininko administracijos, AB "Panevėžio energija", "Aukštaitijos dujos", RST Panevėžio regiono ir kt. instutucijų atstovus  supažindino su Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio rekonstravimo investicinio projekto atliktais darbais, perspektyvomis ir iškilusiomis problemomis.

    Pradėta eksploatuoti rekonstruota Panevėžio miesto nuotekų valykla

    2007 m. lapkričio 30 d. oficialiai pradėta eksploatuoti rekonstruota Panevėžio miesto nuotekų valykla, kurios rekonstravimo vertė per 97 mln. Lt. Nuotekų valymo įrengimų rekonstrukcija, vykusi pastaruosius dvejus metus (vertė 41.052.122 Lt (be PVM)), buvo finansuota Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšomis. Objektas pristatytas Panevėžio miesto merui Vitui Matuzui, Panevėžio rajono merui Povilui Žaguniui, Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir kitų institucijų atstovams.

    Aeratorius

    Po Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimo darbų, išleidžiamo vandens į Nevėžį tarša azotu sumažėjo 3 kartus (61 proc.), fosforu – 2 kartus (77 proc.). Kiekvieną parą iki 3000 m³ kenksmingų metano dujų, susidarančių dumblo puvimo proceso metu, nebepateks į atmosferą. Dujas deginant bus pagaminama 335 kW/h šilumos ir 330 kW/h elektros energijos, skirtos įrenginiams veikti ir valyklos patalpoms šildyti.

    Panevėžio miesto nuotekų valykla yra Papušių kaime (Naujamiesčio seniūnija; dumblo talpyklos – šalia esančio Nevėžninkų kaimo teritorijoje). Bendras nuotekų valyklos plotas – 45,5 ha. Joje tvarkomos Panevėžio mieste, priemiesčiuose (Staniūnai, Dembava, Molainiai, Piniava, Vaivadai) bei Berniūnų gyvenvietėje surenkamos nuotekos. Įgyvendinus Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicinį projektą, čia bus valomos ir Naujamiesčio, Berčiūnų vartotojų nuotekos. Projektinis valyklos pajėgumas – 36 000 m³ nuotekų per parą. Šiuo metu per parą vidutiniškai apdorojama apie 28 000 m³ nuotekų.

    Įgyvendinant Nemuno vidurupio baseino I paketo projektą (2004/LT16/C/PE/002), finasuojamą iš ES Sanglaudos fondo (176,8 mln. Lt;80 proc. projekto vertės) ir LR Vyriausybės lėšų (44,2 mln. Lt; 20 proc. projekto vertės) ir vykdomą nuo 2004 m.,2008 m. gegužės 27 d. Panevėžyje iš dalies priimti eksploatuoti naujai pastatyti objektai: nuotekų ir vandentiekio tinklai bei nuotekų perpumpavimo siurblinė Upės gatvėje, nuotekų tinklai Žalgirio gatvėje, magistralinė vandentiekio linija Savitiškio gatvėje, nuotekų tinklai Ramygalos gatvėje. Panevėžio rajone, Šilagalio kaime, į kurį dar 2007 metų pabaigoje buvo nutiesta vandentiekio magistralė iš Panevėžio, šiuo metu intensyviai vykdomi nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros darbai, kuriuos planuojama baigti spalio mėnesį. Tiesiant slėginę nuotakyno liniją iš Naujamiesčio į Panevėžio miesto nuotekų valyklą, iki gegužės pabaigos buvo paklota daugiau kaip 4 km tinklų.

    Nors Nemuno vidurupio baseino I paketo projektą galutinai įgyvendinti numatyta 2009 m., Panevėžyje ir Panevėžio rajone šiuos darbus planuojama baigti 2008 m. rudenį.

    ES Sanglaudos fondas - žingsnis į mūsų gerovę! Tinklai

    Vandentiekio tinklų tiesimas Naujamiestyje, Panevėžio rajone.

    GALIMYBĖS

    Įgyvendinus Nemuno vidurupio baseino I paketo projektą, iki 2010 metų pabaigos prisijungti prie centralizuotų nuotekųtinklų turės galimybę 1280 Panevėžio miesto ir 770 Panevėžio rajono gyventojų. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų galės prisijungti 1030 panevėžiečių ir 882 Panevėžio rajono gyventojai. Iš viso įgyvendinat šį projektą Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone bus paklota 31,5 km nuotekų ir 22 km vandentiekio tinklų, pastatyta 11 nuotekų perpumpavimo siurblinių, atnaujinta 2,3 km nuotakyno.

    (atnaujinta 2008 m. rugsėjo 15 d.)

    ŠILAGALYJE DARBAI UŽBAIGTI

    2008 m. spalio 24 d. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisija pasirašė aktą ir pripažino tinkamais naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Šilagalyje. Šie tinklai - sudėtinė Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto, įgyvendinamo 12 - oje savivaldybių, tarp kurių ir Panevėžio miesto bei Panevėžio rajono savivaldybės, dalis. Plečiant vandentiekio ir nuotekų tinklus Šilagalyje, iš ES Sanglaudos fondo gauta 3.598.542,51 lito (be PVM), iš LR biudžeto - 908.810,90 lito (be PVM). UAB "Aukštaitjos vandenys" prie šios statybos prisidėjo 16.346,08 lito (be PVM).

    Paklojus tinklus Šilagalyje, naudotis centralizuoto vandentiekio paslaugomis pareiškė 132 namų gyventojai (viso Šilagalyje yra 161 namas, sąlygos prisijungti prie centralizuotų tinklų sudarytos 150 namų gyventojams), nuotakynu - 76 namų gyventojai. Įgyvendinant projektą, Šilagalyje iš viso nutiesta 3843,86 m vandentiekio ir 6577,53 m nuotekų tinklų, įrengtos 2 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

    Pristatydamas komisijai atliktus darbus Šilagalyje UAB "Aukštaitjos vandenys" generalinis direktorius Rimantas Liepa paminėjo, kad šiais metais komisjos vertinimui dar bus pateikti 3 objektai, esantys Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone, kurie yra Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto dalys.

    (atnaujinta 2008 m. spalio28 d.)

    UŽBAIGTAS DAR VIENAS OBJEKTAS - "PANEVĖŽIO MIESTO NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA. I DALIES STATYBA".

    Lapkričio 14 d. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisija aktu pripažino tinkamu naudoti dar vieną Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto objektą - "Panevėžio miesto nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra. I dalies statyba". Įgyvendinant šią projekto dalį, iš viso paklota 7084,66 m nuotekų tinklų (6322,48 m savitakinių ir 762,18 m. slėginių), įrengtos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės. Nuotekų tinklai pakloti šiose Panevėžio gatvėse: Rožių (692,91 m), Algirdo (464,92 m), Pušaloto kv. (1504,93 m savitakinių ir 641,06 m slėginių), Upės (409,12 m savitakinių ir 121,12 m slėginių), Žalgirio (229,65 m), Viensėdžių kv. (3020,95 m). Vandentiekio tinklai pakloti Savitiškio gatvėje (494,94 m), Rožių (766,47 m), Algirdo (649,88 m),Upės(746,83 m) gatvėse, Pušaloto(1367,19 m) ir Viensėdžių kvartaluose (4033,16 m). Statybai skirtos ES Sanglaudos fondo lėšos (5 002 860,48 Lt), LR biudžeto (1 263 457,41 Lt) ir UAB "Aukštaitjos vandenys" (18 239,31 Lt) lėšos.

    (atnaujinta 2008 m. lapkričio 17 d.)

    I PAKETO PROJEKTAS - ĮGYVENDINTAS

    Gruodžio 12 d. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pripažinus tinkamais naudoti linijinius inžinerinius statinius Naujamiestyje ("Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Naujamiestyje, Panevėžio rajonas"), dalyje Panevėžio ir jo priemiestyje ("Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, II dalies statyba"), Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse baigtas įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas.

    (atnaujinta 2008 m. gruodžio 15 d.) 

    logo
    Visi 4.png
    Jūs apie mus...
    AV el. paštas


    GRĮŽTI Į VIRŠŲ
    Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.