Padalinių veiklos sritys


VANDENVIETĖS IR TINKLŲ TARNYBA
 1. Vandenvietės eksploatavimas.
 2. Vandentiekio tinklų eksploatavimas.
 3. Nuotekų tinklų eksploatavimas.
 4. Panevėžio rajono zonos objektų eksploatavimas.
NUOTEKŲ VALYKLA
 1. Nuotekų mechaninis valymas.
 2. Nuotekų biologinis valymas.
 3. Dumblo tirštinimas, pūdymas, sausinimas, džiovinimas ir sandėliavimas.
 4. Technologinės įrangos priežiūra ir remontas.
 5. Pastatų ir patalpų priežiūra ir remontas.
 6. Teritorijos priežiūra.
PARDAVIMŲ TARNYBA
 1. Naujų abonentų paraiškų priėmimas ir forminimas.
 2. Sutarčių vykdymo kontrolė ir naujų sudarymas.
 3. Geriamojo vandens suvartojimo kontrolė, efektyvios geriamojo vandens suvartojimo kontrolės užtikrinimas.
 4. Nutekamojo vandens užterštumo tikrinimas (analizių paėmimas).
 5. Pardavimų apskaitos organizavimas.
 6. Juridiškai teisingų PVM sąskaitų - faktūrų už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą per ataskaitinį laikotarpį išrašymas bei pateikimas.
 7. Teisingas tarifų už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą taikymas.
 8. Piniginių operacijų vykdymas ir darbo organizavimas tarnybos kasoje.
 9. Kompensacijų skaičiavimas pagal Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) pakeitimo įstatymo nuostatas už geriamojo vandens išlaidas ir informacijos apie paskaičiuotas kompensacijas vartotojams pateikimas.
 10. Darbas su skolininkais (analizė, kontrolė, delspinigiai).
 11. Pardavimų pagal abonentų grupes mokumo analizė.
 12. Bendrovės tiekiamų paslaugų rinkos analizė.
 13. Naujų galimų bendrovės paslaugų paieška.
ENERGETIKOS TARNYBA

Energetikos tarnyba vykdo bendrovės elektros, šilumos, dujų tiekimo, biodujų ūkio bei vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių eksploataciją.

AUTOMATINIŲ VALDYMO SISTEMŲ (AVS) TARNYBA
 1. Užtikrina automatinių valdymo sistemų funkcionalumą visuose bendrovės technologiniuose įrenginiuose.
 2. Užtikrina telekomunikacinių sistemų ir įrenginių funkcionalumą, administruoja telekomunikacinių paslaugų tiekėjų teikiamas paslaugas.
 3. Organizuoja šalto vandens skaitiklių, didesnių kaip DN40 remontą ir patikrą. Užtikrina eksploatuojamų kontrolės ir matavimo prietaisų metrologinę patikrą.
 4. Užtikrina televizinės diagnostikos įrangos funkcionalumą ir atlieka vamzdynų diagnostiką.
 5. Užtikrina informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos funkcionalumą visuose bendrovės padaliniuose.
 6. Užtikrina informacinę saugą informacinių technologijų sistemų srityje.
 7. Užtikrina fizinės saugos techninių priemonių funkcionalumą.
VANDENS TYRIMŲ LABORATORIJA
 1. Geriamo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės kontrolė pagal higienos normos HN-24 reikalavimus.
 2. Geriamojo vandens kokybės kontrolė pas vartotojus.
 3. Nuotekų kokybės kontrolė pagal nuotekų tvarkymo reglamentą.
 4. Pramonės įmonių nuotekų tyrimas.
 5. Paviršinių vandenų tyrimas.
 6. Dumblo tyrimas.
 7. Tyrimų atlikimas klientams pagal sutartis.
 8. Vandens gerinimo priemonių analizė ir įvertinimas.
APSKAITOS PRIETAISŲ IR MECHANIKOS TARNYBA
 1. Šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas ir remontas.
 2. Pagal priklausomybės ribas bendrovei priklausančių apskaitos įvadų remontas ir priežiūra.
 3. Giluminių siurblių ir variklių remontas.
 4. Nestandartinių gaminių gamyba.
 5. Vandens skaitiklių paruošimas metrologinei patikrai ir patikros organizavimas.
TRANSPORTO TARNYBA
 1. Bendrovės struktūrinių padalinių aprūpinimas turimomis transporto priemonėmis, jų nesant - užsakymas iš kitų organizacijų.
 2. Turimų transporto ir darbo priemonių bei inventoriaus savalaikių remontų, techninių aptarnavimų bei techninių apžiūrų organizavimas bei atlikimas.
 3. Turimų tarnybos transporto ir darbo priemonių techninės būklės kontrolė.
 4. Kuro apskaitos organizavimas.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO GRUPĖ
 1. Aplinkosauginių vandentvarkos ūkio investicinių projektų, naujos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, kurių finansavimui naudojamos Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Bendrovės lėšos, įgyvendinimas Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone.
 2. Investicinių projektų ir statybos darbų sutarčių įgyvendinimo ir išlaidų monitoringo vykdymas.
 3. Bendradarbiavimo užtikrinimas investicinių projektų įgyvendinimo metu tarp visų projekte dalyvaujančių šalių: Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA), Lietuvos Respublikos aplinkos ir finansų ministerijų, bankų, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių, konsultantų, rangovų ir pan.
 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir finansuotojų reikalavimais techninių užduočių ir konkursinės dokumentacijos ruošimas, projektų konsultantų, projektuotojų ir statybos rangovų parinkimui (vietiniai, tarptautiniai ar specialieji konkursai), dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijų darbe.
 5. Sutarčių rengimas investicinių projektų įgyvendinimui ir statybos darbų atlikimui, pasirašymo organizavimas bei šių sutarčių vykdymo kontrolė.
 6. Statybos leidimų gavimas.
 7. Savalaikis informacijos apie projektų įgyvendinimo eigą ruošimas ir pateikimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėms, bendrovės valdymo organams (visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai) ir bendrovės vadovybei.
 8. Atliktų statybos darbų defektų šalinimo organizavimas per Statybos įstatymu nustatytą garantinį terminą.
BUHALTERIJA
 1. Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal patvirtintą sąskaitų planą.
 2. Ūkinių - finansinių operacijų registravimas pagal pagrįstus ir juridinę galią turinčius pirminės apskaitos dokumentus.
 3. Ūkinių - finansinių operacijų registravimas pagal generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintas apskaitos vedimo tvarkas.
 4. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas.
 5. Informacijos apie padalinių finansines ir ūkines operacijas teikimas.
 6. Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais, darbuotojais vykdymas ir atsiskaitymų kontrolė.
 7. Finansinių, mokestinių ir statistinių atskaitų atitinkamoms institucijoms pateikimas.
 8. Inventorizacijų atlikimas ir rezultatų įforminimas.
 9. Nuolatinis apskaitos sistemos tobulinimas.
 10. Saugomų archyvinių dokumentų nomenklatūros sudarymas, dokumentų archyvavimas.
GAMYBOS IR TECHNIKOS SKYRIUS
 1. Operatyvus gamybos valdymas ir kontrolė;
 2. Bendrovės veiklos reikiamo techninio-technologinio lygmens užtikrinimas;
 3. Projektavimo sąlygų rengimas ir išdavimas, projektų derinimas vandenruošos, vandenvalos įrenginių, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinkle įrengimui ir rekonstravimui, leidimų kasinėjimo darbams išdavimas;
 4. Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminės, techninės ir eksploatacinės dokumentacijos tvarkymo valdymas bei operatyvi jos vykdymo kontrolė;
 5. Bendrovės archyve esančių dokumentų saugojimo, sisteminimo, registravimo vykdymas;
 6. Periodinių leidinių prenumeratos organizavimas ir tvarkymas, dokumentacijos, norminių aktų užsakymas, kopijavimas, įrišimas, laminavimas.
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
 1. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimas pagal padalinių pateiktas paraiškas.
 2. Gamybinių - technologinių įrengimų pirkimas.
 3. Nenaudojamų įrengimų, pastatų ir statinių pardavimas organizuojant aukcionus arba kitu būdu.
 4. Sandėlio eksploatacijos organizavimas, užtikrinant sandėliuojamų medžiagų ir įrengimų tinkamas laikymo sąlygas ir apskaitą.
 5. Patalpų nuomos organizavimas.
EKONOMIKOS IR PLANAVIMO SKYRIUS
 1. Kainodara
 2. Bendrovės biudžetų ruošimas.
 3. Pagrindinės veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, išskyrus kitą veiklą) pardavimų bei gamybos planavimas.
 4. Bendrovės ekonominės-finansinės veiklos analizė.
 5. Kaštų mažinimo projektų ruošimo organizavimas.
 6. Savos gamybos produkcijos planinių kalkuliacijų skaičiavimas.
 7. Darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemų analizės ir tobulinimo organizavimas.
 8. Darbo apmokėjimo fondo planavimas ir paskirstymo organizavimas.
 9. Pareigybių (etatų) sąrašų rengimas.
 10. Darbuotojų užimtumo analizė, darbo dienos nuotraukų rengimas.
 11. Išorinės statistinės atskaitomybės paruošimas.
 12. Konkurencinės rinkos ekonominė - finansinė analizė.
 13. Darbas su išorinėmis organizacijomis, pateikiant būtinas pažymas ir statistikos informaciją.
ŪKIO TARNYBA
 1. Statybos – remonto darbų atlikimas.
 2. Smulkių stalių darbų atlikimas.
 3. Bendrovės gamybinės bazės, pastatų bei teritorijos apsauga, viešosios tvarkos palaikymas.
 4. Teritorijos ir gamybinių bei administracinių patalpų valymas ir tvarkymas.
 5. Teritorijos, statinių, veikiančių įrengimų ir mechanizmų eksploatacinė priežiūra.
 6. Buitinių ir pavojingų atliekų kaupimo ir išvežimo, antrinių žaliavų rūšiavimo ir išvežimo organizavimas.
 7. Deratizacijos, dezinfekcijos ir dezinsekcijos darbų organizavimas.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-20 08:25