Prisijungimas prie inžinerinių tinklų


Vandentiekio ir nuotekų tinklų, klojamų namų valdos ribose, suprastinto projektavimo ir statybos reglamentas (tvarka)

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Tvarka nustato pagrindinius principus, pagal kuriuos vykdomas namų valdos ribose įrengiamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, jų išvadų ir įvadų į namų valdos statinius projektavimas, statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie už sklypo ribos esančių vandentiekio ir nuotekų tinklų.

2. Projektavimo sąlygos.

2.1. Klientas tiesiogiai kreipiasi į UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau - Tiekėjas), parašydamas nustatytos formos prašymą vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo sąlygoms (toliau - PS) gauti. Kartu su prašymu Klientas pateikia:

  • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
  • statinių išdėstymo planą sklypo ribose; 
  • pažymą apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teisę į juos; 
  • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokios yra); 
  • vandentiekio ir nuotekų tinklų, prie kurių numatomas prisijungimas, savininkų raštiškus sutikimus.

2.2. Tiekėjas per 10 dienų parengia PS (PS rengia UAB „Aukštaitijos vandenys“ gamybos ir technikos skyrius).

3. Projektas.

3.1. Pagal gautas PS rengiamas suprastintas vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas (toliau- Projektas). Projektą gali rengti pats Klientas ar jo šeimos nariai, turintys aukštąjį, aukštesnįjį (spec. vidurinį) techninį išsilavinimą (nebūtinai projektuotojas, turintis licenciją) arba pasamdytas projektuotojas. Suprastintas Projektas - tai vandentiekio ir nuotekų tinklų schema su paaiškinimais.
3.2. Projektas derinamas su Tiekėjo, kitų sklypo inžinerinių tinklų savininkų ar eksploatuojančių organizacijų (jeigu tai būtina) įgaliotais asmenimis ir įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju. Derinimo rezultatai (įrašai) fiksuojami pateiktoje tinklų schemoje.

4. Statyba.

4.1. Tinklų įrengimui pradėti statybos leidimo nereikia. Darbus galima pradėti turint nustatyta tvarka suderintą suprastintą Projektą.
4.2. Leidimo žemės kasinėjimo darbams būtinumą nustato Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos atstovai.
4.3. Tinklus įrengti gali pats Klientas, turintis 3.1 punkte nurodytą išsilavinimą, arba samdytas rangovas, turintis atitinkamą kvalifikaciją.
4.4. Darbų pradžioje Klientas prašo geodezinius darbus vykdančios įmonės, kad ji parengtų klojamų požeminių tinklų išpildomąją geodezinę nuotrauką.
4.5. Klientas informuoja Tiekėjo atstovus (tel. (8-45) 586627) apie darbų vykdymo pradžią ir kviečia priimti sumontuotus, bet neužpiltus gruntu vamzdynus.
4.6. Prieš atkasant veikiančius Tiekėjo vandentiekio ir nuotekų tinklus dėl Kliento tinklų prijungimo, kviečiami Tiekėjo atstovai (tel. (8-45) 586627).

5. Naujai įrengtų Kliento vandentiekio ir nuotekų tinklų įforminimas.

5.1. Baigus statybos darbus, Klientas pateikia Tiekėjui vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezines nuotraukas (du egzempliorius) grafinėje ir (vieną egzempliorių) skaitmeninėje formoje diskelyje.
5.2. Klientas kviečia Tiekėjo atstovus „Vartotojams nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimui prie bendrovės eksploatuojamų tinklų, jų tinkamumui eksploatuoti ir sutarties sudarymui būtinų sąlygų įvykdymo akto“ surašymui.

6. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymas.

6.1. Klientas ir Tiekėjas sudaro sutartį dėl paslaugos pagal kliento prašymą ir tampa Abonentu.

Prašymų formos

Užpildytas prašymų parengti prisijungimo sąlygas formas galima teikti:

1. El. paštu : info@avandenys.lt;

2. Paštu adresu: Velžio kel. 13, Panevėžys;

3. Priimamajame, atvykus adresu Velžio kel. 13, Panevėžys

Tinklų statybos tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinio direktoriaus 2023-06-15 įsakymu Nr. 70

 

ATSKIRŲ VARTOTOJŲ NAUJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagrindinės geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB "Aukštaitijos vandenys" licencijuojamos veiklos sąlygos – vykdyti licencijoje nurodytą veiklą, užtikrinti naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, prijungti jo prižiūrimoje viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje esančius abonentų ir vartotojų įrenginius prie eksploatuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų (LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 str. 2d.).

 

2. Aprašo paskirtis – reglamentuoti atskirų vartotojų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (toliau - NVNT) statybos tvarką viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB "Aukštaitijos vandenys" teritorijoje pagal techniniu ir ekonominiu požiūriu svarstytinų NVNT statybos atrankos, rengimo, vertinimo, išlaidų kriterijus. Svarstomos tos paraiškos (prašymai), kai  NVNT statyba reikalinga esamų gyvenamųjų arba kitos paskirties statinių, kuriuose gyvenama, įrenginių prijungimui prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros.

 

3. Atskirų vartotojų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą atskiriems vartotojams viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teritorijoje, įgyvendinant Įstatymo 12 str. 2 d. įtvirtintą siekį, kad visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

4. Išlaidas statybos darbams susijusias su vartotojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklų prisijungimo prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, pagal Įstatymo 16 str. 19 d., apmoka geriamojo vandens tiekėjai vykdantys viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.

 

II. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS

 

5. Paštu, elektroniniu paštu ar kitaip gautos paraiškos (prašymai) dėl NVNT statybos registruojamos UAB "Aukštaitijos vandenys" gaunamų dokumentų registre.

 

6. Paraiškos UAB "Aukštaitijos vandenys" išnagrinėjamos ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priimamas sprendimas dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti objektų sąrašą. Apie tai informuojamas pareiškėjas.

 

7. Pareiškėjas, kurio paraiška įtraukiama į NVNT statybos sąrašą, turi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo informavimo apie paraiškos tinkamumą momento pateikti UAB "Aukštaitijos vandenys" raštišką patvirtinimą (įsipareigojimą) tapti nauju vartotoju pageidaujančiu prisijungti savo vandentiekio ir nuotekų tinklus prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB "Aukštaitijos vandenys" eksploatuojamų tinklų, pateikti prašymą išduoti prisijungimo sąlygas bei kitus objekto projektavimui reikalingus dokumentus (nurodo UAB "Aukštaitijos vandenys").

 

8. Pareiškėjui nepateikus nurodytų dokumentų per nustatytą laikotarpį, paraiška išbraukiama iš NVNT statybos sąrašo eilės.

 

9. UAB "Aukštaitijos vandenys" įrengia NVNT iki vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (ar) naudojamo turto ribos (vartotojo vandentiekio įvadas, nuotekų išvadas, sklypo riba). Vandentiekio įvadus ir (ar) nuotekų išvadus į gyvenamąjį namą vartotojas įsirengia savo lėšomis. Vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (ar) naudojamo turto ribos nurodomos projekte.

 

III. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

10. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 

10.1. Objekto statybos būtinumo kriterijus. Vertinama ar pareiškėjo prašomas statyti objektas yra UAB "Aukštaitijos vandenys" viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje;

 

10.2. Objekto statybos vertinimas techniniu požiūriu. Vertinama ar yra techninės galimybės įvykdyti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą (vietovė, nuolydžiai, dangos ir pan.). Jei techninės galimybės yra – vertinimas atliekamas pagal žemiau nurodytus kriterijus, jei ne – rengiamas motyvuotas neigiamas atsakymas;

 

10.3. Objekto statybos tinkamumo kriterijus. Svarstomi tokie prašymai, kai naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba reikalinga esamų gyvenamųjų arba kitos paskirties pastatų, kuriuose gyvenama, įrenginių prijungimui prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros;

 

10.4. Objekto ekonominio pagrįstumo kriterijus. Svarstomų objektų tinkamumas finansuoti nustatomas vertinant abonento ar vartotojo prisijungimo efektyvumo rodiklį, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

 

E=I ⁄ B , kur

 

E – naujų abonentų ir vartotojų prisijungimo efektyvumo rodiklis (m/1 būstui);

I – planuojamų nutiesti naujų geriamojo vandens ar nuotekų tinklų ilgis metrais (m);

B - prijungiamų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų būstų skaičius (daugiabutyje name - butų skaičius vienetais (vnt.));

 

Pagal 10.4 punkto skaičiavimo metodiką į rengiamų projektų sąrašą patenka projektai, kurie leidžia su mažiausiomis investicijomis prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų didžiausiam naujų abonentų ir vartotojų būstų skaičiui. Tinkami įgyvendinimui projektai, kai efektyvumo rodiklis E≤60 (m / 1 būstui) - tiesiant naujus nuotekų surinkimo ar geriamojo vandens tinklus, ir kai E≤120 (m / 1 būstui) - tiesiant vienu metu naujus nuotekų ir geriamojo vandens tinklus.

 

10.5. Paraiškų pateikimo data. Sudarant planuojamų NVNT statybos eiliškumo sąrašą atsižvelgiama į paraiškos objekto statybai pateikimo datą.

 

IV. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, DARBŲ ATLIKIMAS

 

11. Objektų statybos finansavimas numatomas iš bendrovės ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui skirtų lėšų neviršijant planuojamos sumos. Maksimalią lėšų sumą projektų įgyvendinimui kalendoriniams metams nustato bendrovės generalinis direktorius, tvirtindamas ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo planus.

 

12. Pasirinktų objektų statybos darbų vykdymo laikotarpis numatomas UAB "Aukštaitijos vandenys" darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų plane.

 

13. NVNT statybos rangovas parenkamas viešojo pirkimo būdu.

 

14. Projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo UAB "Aukštaitijos vandenys".

 

 Prašymo forma

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-01 10:57