Įgyvendinti projektai


Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos projektas

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS
(2004/LT/16/C/PE/002)

Sanglaudos fondo tikslas - teikti finansinę paramą ES šalių ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti. Fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtros projektai. Parama skiriama iš anksto su Europos Komisija suderintiems projektams įgyvendinti. Jie turi atitikti ilgalaikius Lietuvos tikslus ir ES politikos gaires transporto ir aplinkosaugos srityse. Finansuojami projektai turi teigiamai veikti aplinką, tinkamų kompensuoti išlaidų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 10 milijonų eurų. Sanglaudos fondas gali padengti iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nemuno vidurupio I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004-2009 metai.Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. sausio mėnesį. Projektas vykdomas 12 savivaldybių – Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybėse.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto vertė – 220 961,9 tūkst. Lt be PVM. ES paramos dalis šiame projekte sudaro 80 proc., likusią dalį finansuoja Lietuvos Respublika.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje. Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto užsakovas – LR Finansų ministerija; už projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir kontrolę atsakinga - Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos; projekto galutiniai paramos gavėjai – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės; Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui;
 • įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus; 
 • išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus; 
 • sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačių mažinant taršą tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai; 
 • sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požemio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje; 
 • išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;

Įgyvendinant projektą atliekami šie darbai:

· nuotekų valymo įrenginių ir vandens gerinimo įrenginių stočių rekonstrukcija ir naujų statyba - bus atnaujinti arba pastatyti 8 nuotekų valymo, 6 vandens gerinimo įrenginiai;
· siurblinių statyba/rekonstrukcija - pastatytos arba atnaujintos 39 nuotekų bei 3 vandentiekio siurblinės;
· naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimas - bus nutiesta 180 km naujų nuotekų tinklų bei 146 km naujų vandentiekio tinklų;
· vandentiekio/nuotekų tinklų rekonstrukcija – bus rekonstruota 57 km vandentiekio/nuotekų tinklų.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas apima 23 proc. Lietuvos teritorijos ir apie 15 proc. Lietuvos gyventojų.

Įdiegus projektą, tiesiogiai jo naudą pajus apie 400 000 žmonių. Numatoma, kad iki 2010 metų prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungs apie 34 000 gyventojų, o prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungs apie 44 000 gyventojų.

Bus išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai, sumažinta tarša, patenkanti į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požemio vandens išteklių taršos rizika. Įgyvendinus projektą gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentvarkos paslaugų.

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių dalyvavimas projekte

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste:

 1. Vandentiekio tinklai Beržų g., Klaipėdos g.
 2. Nuotekų tinklai Nemuno g., Staniūnų g., Ramygalos g.
 3. Siurblinės pastato Savitiškio g. 6a rekonstravimas.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžyje:

 1. Vandentiekio skirstomieji tinklai Savitiškio g.
 2. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Rožių g.
 3. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Algirdo g. kv.
 4. Vandentiekio skirstomieji tinklai, nuotekų rinktuvai, nuotekų perpompavimo siurblinė su slėginiais tinklais Pušaloto g. kv.
 5. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvas Upės g.
 6. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Viensėdžių kv.
 7. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Geležinkelio g.
 8. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Margių g. kv.
 9. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Žiemgalių g. kv.
 10. Vandentiekio skirstomieji tinklai ir nuotekų rinktuvai Šermukšnių g.
 11. Nuotekų rinktuvas Ramygalos g.
 12. Nuotekų rinktuvas Žalgirio g.

Vandentiekio ir nuotekų siurblinių rekonstravimas Panevėžyje:

 1. Nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstravimas Tinklų g. 10.
 2. Nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstravimas Elektros g. 7.
 3. Vandens gerinimo stoties rekonstravimas pagrindinėje Panevėžio miesto vandenvietėje, Velžio kelias 13.

Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos II – sis įgyvendinimo etapas

Cheminių reagentų pastato rekonstrukcija, lietaus ir polaidžio vandens kaupimo rezervuarų įrengimas, antrinių dumblo nusodintuvų, veikliojo dumblo reaktorių, inžinerinių komunikacijų kanalo, vietinių nuotekų siurblinės rekonstrukcija, dujų generatoriaus, dumblo pūdytuvų, kvapų šalinimo įrenginių įrengimas ir kiti darbai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Panevėžio rajone:

  1. Nuotekų rinktuvai, 2 nuotekų perpumpavimo siurblinės su slėginiais tinklais, vandentiekio skirstomieji tinklai Šilagalyje.
  2. Nuotekų rinktuvai, 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės su slėginiais tinklais, vandentiekio skirstomieji tinklai Molainiuose.
  3. Nuotekų rinktuvai, nuotekų 2 perpumpavimo siurblinės su slėginiais tinklais, vandentiekio skirstomieji tinklai Naujamiestyje.

  Rekonstrukcija Panevėžio rajone:

  1. Nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstravimas Ramygaloje.
  2. Nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstravimas Piniavoje. 

  I PAKETO PROJEKTAS - ĮGYVENDINTAS

  2008 m. gruodžio 12 d. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pripažinus tinkamais naudoti linijinius inžinerinius statinius Naujamiestyje ("Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Naujamiestyje, Panevėžio rajonas"), dalyje Panevėžio ir jo priemiestyje ("Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, II dalies statyba"), Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse baigtas įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas.

  Lietuvos ateitį kuriame drauge su Europos Sąjunga

  2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Šis projektas iš esmės buvo Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto tąsa ir vienas iš daugelio projektų, kuriuos įgyvendinant Lietuva ir ES bendradarbiauja panaudojant ES struktūrinę paramą, nuosekliai mažinančią socialinius bei ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. ES struktūrinė parama padeda kurti Lietuvą, kurioje būtų gera ir saugu gyventi, dirbti, investuoti. Vandens tiekimo sistemų atnaujinimas ir plėtra prisideda prie darnesnės visuomenės sukūrimo, tolygios regioninės plėtros, kuriama geresnė, saugesnė gyvenimo aplinka ir kokybė, skatinamas vietos potencialo panaudojimas, atvykstamasis ir vietos turizmas, prisidedama prie kokybiškų ir prieinamų viešųjų paslaugų teikimo, aplinkos išsaugojimo ir jos kokybės gerinimo.

  Panevėžyje ir Panevėžio rajone (iš esmės Panevėžio priemiesčiuose) 2007–2013 m. buvo įgyvendinta 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ sudedamosios dalys – „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra“ (4 etapai) bei „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“.


  Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra

  I ETAPAS

  • Nuotekų rinktuvai, slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžyje J.Janonio g. ir Berčiūnų k. (Panevėžio rajonas).
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiame Vyčių kaime;
  • nuotekų rinktuvas, NPS, slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Velželio kaime;
  • nuotekų slėginiai su NPS ir vandentiekio skirstomieji tinklai Vyčių k. Zigmo kv.;
  • nuotekų rinktuvai, nuotekų slėginiai su NPS ir vandentiekio skirstomieji tinklai Dembavos k. Pajuosčio kv.;
  • vandentiekio skirstomieji tinklai Dembavos k. Baužių g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Dembavos k. Obelų g.;
  • vandentiekio skirstomieji tinklai Velžio k.

  Viso aukščiau paminėtose vietovėse įrengta 7 024 metrai vandentiekio, 5 248 metrai nuotekų tinklų,  4 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

  • Nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Daumėnų g. Panevėžyje;
  • nuotekų rinktuvai, nuotekų slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Plukių g.;
  • nuotekų rinktuvai, nuotekų slėginiai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Bajoriškių g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Savitiškio skg.;
  • nuotekų rinktuvas ir nuotekų slėginiai tinklai Kranto g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Alyvų g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Naujamiesčio g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Stoties g.;
  • nuotekų rinktuvas Krekenavos g.;
  • nuotekų rinktuvas Marijonų g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai K.Donelaičio g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Smėlynės g.;
  • nuotekų rinktuvas Sodų g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai A.Smetonos g.;
  • vandentiekio skirstomieji tinklai S.Kerbedžio g.;
  • vandentiekio skirstomieji tinklai Bijūnų g.;
  • vandentiekio rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Klaipėdos g.;
  • nuotekų rinktuvai ir vandentiekio skirstomieji tinklai Katkų g.;
  • vandentiekio skirstomieji tinklai Sodininkų g.

  Viso įrengta 6 165 metrai vandentiekio ir 3 354 metrai nuotekų tinklų,  3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

  II ETAPAS 

  • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžyje Pagojaus g. I kv.;
  • Panevėžio raj. Paviešečių km.

  Vandentiekio vamzdynų – 4 008 metrai, nuotekų – 3 354 metrai, 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

  • Nuotekų rinktuvai, kolektorius, slėginiai nuotekų tinklai, skirstomieji vandentiekio tinklai Matininkų g. (Panevėžyje);
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Lituanikos g.;
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Pažagienių km. (Panevėžio raj. savivaldybė);
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Pažagienių km. Pažagienių g.;
  • vandentiekio skirstomieji tinklai Vaivadų km. Saulėtekio g.

  Vandentiekio vamzdynų – 7 704 metrai, nuotekų – 10 654 metrai, 5 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

  III ETAPAS

  • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir skirstomieji vandentiekio tinklai Pinavos km. (Panevėžio rajono savivaldybė);
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Senamiesčio km.

  Vandentiekio tinklų – 2 264 metrai, nuotekų – 4 176 metrai, įrengtos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

  • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Tilvyčio g. (Panevėžio m. ir Panevėžio raj. savivaldybių teritorija);
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Ramygaloje (Panevėžio raj.);
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Naujamiestyje;
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Šilagalio km.;
  • nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Paežerio I km.

  Vandentiekio tinklų – 14 551 metras, nuotekų – 15 605 metrai, 11 nuotekų perpumpavimo siurblinių.

  IV ETAPAS

  • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Paežerio I km. Samanynės g. (Panevėžio raj.).

  Vandentiekio tinklų – 1 126 metrai, nuotekų – 993 metrai, 1 nuotekų perpumpavimo siurblinė.

  • Nuotekų rinktuvai, slėginiai nuotekų ir vandentiekio skirstomieji tinklai Panevėžyje: Vynupės g., Savitiškio g., Pagojaus II kv., Pagojaus III kv. ir Maksvytiškių km. (Panevėžio raj.)

  Vandentiekio tinklų – 9 609 metrai, nuotekų – 11 021 metras, 4 nuotekų perpumpavimo siurblinės.


  Panevėžyje ir Panevėžio rajone nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtrą finansavo:

  • ES Sanglaudos fondas – 31,3 mln. litų.
  • UAB "Aukštaitijos vandenys" – 1,88 mln. litų.
  • LR biudžetas – 3,7 mln. litų.


  Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba (2010–2014 metai)

  • ES parama – per 20,105 mln. litų.
  • Valstybės biudžeto lėšos – per 2.345 mln. litų.
  • UAB "Aukštaitijos vandenys" lėšos – per 2,496 mln. litų.

  Projekto rezultatai: ekonomiškai utilizuojama, saugoma ir tvarkoma atlieka; mažesnis dumblo kiekis; mažesnės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, mažesnė oro tarša nemalonų kvapą skleidžiančiomis dujomis; atsinaujinančios energijos gavybos šaltinis; mažesnis neigiamas dumblo poveikis aplinkai.

  Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-032 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“
  Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-032 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-032 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ vykdomas pagal ES Sanglaudos veiksmų skatinimo programos priemonės Nr. VP-3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros sukūrimas“. Projekto „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – projektas) tikslas – sutvarkyti Panevėžio regione susidarantį nuotekų dumblą, įgyvendinti ES direktyvos dėl nuotekų dumblo 86/278/EEB reikalavimus. Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo LR biudžeto ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšų. Projekto statybos darbus vykdė: jungtinė veiklos grupė AB „Ekra“, UAB „Projektų centras“ ir Watropur AG. Projekto techninę priežiūrą atliko: jungtinė grupe UAB „APVG“ ir UAB „Technik“. Projektas baigtas įgyvendinti: 2015 metų gruodžio 31 d. įrenginiai priduoti eksploatuoti.

  Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0028 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste ir rajone (Garuckų k. Ramygalos sen. ir Ramygalos m.)“

  Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0028 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste ir rajone (Garuckų k. Ramygalos sen. ir Ramygalos m.)“ Projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0028 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste ir rajone (Garuckų k. Ramygalos sen. ir Ramygalos m.)“ (toliau – projektas) tikslas – centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Panevėžio miesto (Sietyno, J. Vaitiekūno, Vasario 16-osios, Kauno, A. Smetonos, Stoties, Marijonų, Nevėžio, Kanklių, Vienybės a., Šiaulių, Maudyklos, Pušaloto, Radviliškio, Tilvyčio, Aukštaičių, Rožių gatvių) gyventojams, Garuckų kaimo (Beržų, Čyplio, Dubarų, A. Juškos Garuckų, Liepų, Obelynės, Šokelių gatvių) gyventojams bei Ramygalos miestelio ( Sodų – Turgaus, Parko, Sporto – Šilo, Malūno, Maironio gatvių) gyventojams. Įgyvendinus projektą, minėtose teritorijose įrengta apie 3,884 km naujų vandentiekio ir 8,543 km naujų nuotekų tinklų. Prie naujų nuotekų tinklų sudaryta galimybė prisijungti 396 gyventojams, prie naujų vandentiekio tinklų - 194 gyventojams.

  Projekto finansavimui skirta 1 178 255,53 Eur ES fondų lėšų ir 73 356,20 Eur įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Aukštaitijos vandenys“. Projekto statybos darbus vykdė: UAB „Panevėžio ryšių statyba“ Projekto techninę priežiūrą atliko: jungtinės veiklos grupė UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Šiaulių hidroprojektas“ Projektas baigtas įgyvendinti: 2015 m. III ketv. UAB „Aukštaitijos vandenys“ kviečia minėtų teritorijų gyventojus aktyviai jungtis prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir gauti švaresnį, higienos normas atitinkantį vandenį bei tausoti gamtą, taisyklingai tvarkant buityje susidarančias nuotekas. Gyventojai, norintys gauti informacija dėl prisijungimo sąlygų, kviečiami atvykti į UAB „Aukštaitijos vandenys“, adresu Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys, tel. +370 45 586-630.

  Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-30 13:53