Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinis projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“

PROJEKTAS „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA PANEVĖŽIO MIESTE IR RAJONE“ NR. 05.3.2-APVA-R-014-0004 BAIGTAS ĮGYVENDINTI

2023 m. baigtas 2017 m. pradėtas įgyvendinti investicinis projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-0004 (toliau - Projektas), pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ . Projekto tikslas - didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Panevėžio mieste ir rajone-pasiektas.

Įgyvendinus Projektą dalinai išspręstos problemos:

  • nepakankamas centralizuotų nuotekų surinkimo ir geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas - įrengta 46,90 km. vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste ir rajone sudarant galimybę 975 gyventojams prisijungti prie įrengtų vandentiekio tinklų ir sudarant galimybę prisijungti 1009 gyventojams prie įrengtų nuotekų tinklų;
  • nepatenkinama nuotekų surinkimo tinklų ir vandentiekio infrastruktūros būklė Panevėžio mieste ir rajone - rekonstruota 19,35 km vandentiekio ir nuotekų tinklų;
  • nepakankamas nuotekų tvarkymo efektyvumo užtikrinimas Panevėžio miesto nuotekų valykloje - modernizuota ir išplėsta nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, rekonstruojant Panevėžio miesto nuotekų valyklos parengtinio valymo ir dumblo apdorojimo grandis;
  • nepakankamas nuotekų tvarkymo efektyvumo užtikrinimas Ramygalos miesto ir Uliūnų kaimo nuotekų valyklose, kuriose valymo įrenginiai pastatyti 1980-1986 m., buvo pasenę ir neefektyvūs, jų nudėvėjimas siekė 83-93 proc. – iš esmės rekonstruoti Ramygalos m. ir Uliūnų kaimo NVĮ.

Geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų surinkimui skirtos infrastruktūros sukūrimas bei vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimas, sumažino tinklų eksploatacinės išlaidas, avarijų tinkluose skaičių, vandens netektis bei pritekėjimus į nuotekų tinklus, nebereikia ardyti gatvių dangų ir, kas ypač aktualu - miesto centrinėje dalyje.

Modernių nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologijų įsigijimas leidžia efektyviai išvalyti surinktas Panevėžio miesto, Ramygalos miesto ir Uliūnų kaimo nuotekas bei efektyviai apdoroti dumblą, tokiu būdu pasiekiant aplinkosauginių reikalavimų normatyvus nuotekų tvarkymui.

Šio Projekto įgyvendinimui investuota 7,713 mln. Eur:

Europos sąjungos Sanglaudos fondo lėšos - 4 mln. Eur

UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšos  - 3,711mln. Eur. ;

PROJEKTAS „GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO IR VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PANEVĖŽIO MIESTE IR RAJONE“.

UAB „Aukštaitijos vandenys“, pasinaudodamos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) skirta subsidija, 2022-2023 m. įgyvendins projektą „Gyvenamų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone“.

Projekto tikslas - gyvenamų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų.

Projektas skirtas prisidėti prie Miestų nuotekų valymo direktyvos, kuria siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje (aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje, tikslų pasiekimo. Įgyvendinus projektą, bus sumažintas aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis - prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų planuojamuose prijungti būstuose šiuo metu nuotekos tvarkomos individualiai (nuotekų rezervuarai).

Nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklai tiesiami nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma nutiesti apie 1 202 m nuotekų tinklų (prie nutiestų nuotekų tinklų bus prijungti 59 būstai) ir apie 957 m vandentiekio tinklų (prie nutiestų vandentiekio tinklų bus prijungti 43 būstai).

Bendra projekto vertė - 193,93 tūkst. Eur: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos – 104,45 tūkst. Eur, UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavos lėšos – 89,48 tūkst. Eur.

                                                       

                   www.apva.lt                                                                               www.am.lt

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19 15:22