Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarka

UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinio direktoriaus 2019-04-26 įsakymu Nr. 39

Dokumentas parsisiuntimui

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Bendrovė) korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimą, koordinavimą bei kontrolę.

2. Aprašo nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, koordinavimo ir kontrolės visuma yra Bendrovės vidaus kontrolės dalis, padedanti užtikrinti Bendrovės korupcijos prevencijos proceso įgyvendinimą, veiklos skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą Bendrove.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Antikorupcinės aplinkos monitoringas – Bendrovės sudarytos Korupcijos prevencijos kontrolės komisijos vykdomi veiksmai, kuriais prižiūrima kaip Bendrovė laikosi savo patvirtintos Kovos su korupcija programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano. Ši veikla apima ir vertinimą, ar taikomos antikorupcinės veiklos priemonės yra efektyvios ir pakankamos, siekiant sukurti antikorupcinę aplinką Bendrovėje;

3.2. Korupcijos prevencijos kontrolės komisija (toliau – Komisija)| - Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu, ne mažiau kaip iš trijų Bendrovės darbuotojų, sudaryta komisija atsakinga už Bendrovės korupcijos prevencijos koordinavimą ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę;

3.3. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika;

3.4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – korupcijos prevencijos priemonė, kurios metu Komisija, nustato korupcijos pasireiškimo riziką atitinkamose Bendrovės padalinių veiklos srityse;

3.5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir įvertinimas – Komisijos parengta išvada, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo atitinkamose Bendrovės veiklos srityje;

3.6. Veiklos sritis – Bendrovės atskirų darbuotojų ir/ar padalinio atliekama funkcija ir/ar vykdomas procesas reikalingas Bendrovės veiklai vykdyti, projektams įgyvendinti, funkcijoms, tenkinančioms viešuosius poreikius, atlikti.

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje, kuri patvirtinta   LR Vyriausybės nutarimu, vartojamas sąvokas.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

4. Bendrovės korupcijos prevenciją koordinuoja ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą kontroliuoja Komisija.

5. Bendrovės generalinis direktorius atsako už Komisijos sudarymą, jos atliekamų funkcijų priežiūrą bei kovą su korupcija reglamentuojančių teisės aktų savalaikį priėmimą ir tvirtinimą.

6. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Bendrovėje atliekama padalinių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir įvertinimas. Vykdomas Antikorupcinės aplinkos monitoringas.

7. Komisija teikia Bendrovės generaliniam direktoriui padalinių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo išvadas, taip pat atlieka Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringą ir teikia pasiūlymus Bendrovės generaliniam direktoriui dėl priemonių nustatymo ir taikymo korupcijos prevencijos užtikrinimui. Bendrovės generalinis direktorius priima sprendimus dėl pateiktos informacijos ir siūlomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

8. Pagrindinės Bendrovėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės yra:

8.1. Bendrovės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizavimas ir įvertinimas;

8.2. Bendrovės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, koordinavimas ir kontrolė;

8.3. Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringas;

8.4. visuomenės informavimas apie Bendrovės vykdomą veiklą;

8.5. Bendrovėje nustatytų korupcijos atvejų viešinimas.

9. Bendrovė taip pat gali taikyti kitas teisės aktuose nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS, ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS

10. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti Bendrovės padalinių veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti padalinių veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

11. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Bendrovėje planuojamas ir išvados parengimas atliekamas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 15 dienos.

12. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizę ir vertinimą atlieka Komisija, Darbo plane nustatytais terminais. Komisijos Darbo planą tvirtina Bendrovės generalinis direktorius.

13. Kiekvienais kalendoriniais metais, apie Komisijos nustatytas padalinių/padalinio veiklos sritis, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, Komisijos pirmininkas administracijos posėdžio metu, informuoja Bendrovės generalinį direktorių ir administracijos atsakingus darbuotojus. Kuruojantis padalinį direktorius, apie numatomą veiklos vertinimą ir reikiamos informacijos bei duomenų suteikimą Komisijai, informuoja padalinio vadovą.

14. Padalinių vadovai privalo užtikrinti savalaikį informacijos ir duomenų pateikimą Komisijai.

15. Komisija analizuoja padalinio veiklos srities, kurioje gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, išorinius ir vidinius norminius teisės aktus, dokumentaciją, funkcijų vykdymo procesus, teikia paklausimus, atlieka duomenų analizę ir kt.

16. Komisija, pagal surinktus duomenis rengia Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo išvadą, kurioje:

16.1. nurodomas pagrindimas dėl kokių padalinio atliekamų funkcijų preliminariai kyla korupcijos pasireiškimo tikimybė;

16.2. išoriniai ir vidiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktas vertinimas;

16.3. vertinamoje padalinio veiklos srityje nustatyti trūkumai, lemiantys korupcijos pasireikšimo riziką;

16.4. vertinamoje padalinio veiklos srityje, esantys teigiami veiksniai leidžiantys suvaldyti korupcijos riziką (jei nustatomi);

16.5. antikorupcinė aplinka padalinio veiklos srityje visame Bendrovės veiklų kontekste;

16.6. siūlomos priemonės, kaip sumažinti korupcines rizikas.

17. Bendrovės generalinis direktorius posėdžio su Komisija metu, aptaria pateiktą išvadą ir joje pateiktus pasiūlymus. Priima sprendimą dėl atitinkamų išvadoje pateiktų pasiūlymų. Esant poreikiui priemonės gali būti įtraukiamos Korupcijos prevencijos programos priemonių planą.

18. Priimtų sprendimų įgyvendinimą ir kontrolę vykdo Bendrovės generalinis direktorius ir Komisija.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

19. Bendrovėje Kovos su korupcija programa rengiama tuomet, kai:

19.1. Bendrovės generalinis direktorius, atsižvelgdamas į Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos duomenis ir/ar padalinių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė pasireiškimo tikimybė vertinimo išvadoje pateiktus siūlymus, priima sprendimą parengti naują, koreguoti esamą Bendrovės korupcijos prevencijos programą ir/ar jos įgyvendinimo priemonių planą;

19.2. Korupcijos prevencijos programos rengimas ir tikslinimas yra būtinas, siekiant atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinės, šakinės, institucinės ir/ar kitos privalomai taikomos Korupcijos prevencijos programos nuostatas.

20. Kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus rengia Komisija. Kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą tvirtina įsakymu Bendrovės generalinis direktorius.

21. Kovos su korupcija programą ir jos priemonių įgyvendinimo planą įgyvendina atsakingi Bendrovės padaliniai ir kiekvienas darbuotojas tiek, kiek tai nuo jo priklauso.

22. Kovos su korupcija programos ir priemonių plano laikymasis kontroliuojamas Komisijos, vykdant Bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą.

VI. ANTIKORUPCINĖS APLINKOS MONITORINGAS

23. Antikorupcinės aplinkos monitoringą atlieka Komisija. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitą tvirtina Bendrovės generalinis direktorius.

24. Komisija renka duomenis apie tai, kaip Bendrovė, padaliniai ir darbuotojai įgyvendina Korupcijos prevencijos priemonių planą. Duomenis apie priemonių plano įgyvendinimą Komisijai privalo pateikti Bendrovės padaliniai ir darbuotojai, kuriems pavesta įgyvendinti atitinkamas priemones.

25. Komisija renka informaciją apie Bendrovėje nustatytas korupcijos apraiškas, ar riziką atsirasti korupcijos apraiškoms.

26. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiama informacija apie surinktus duomenis ir preliminarus Antikorupcinės aplinkos Bendrovėje efektyvumo ir progreso įvertinimas atsižvelgiant į šiuos rodiklius:

26.1. Bendrovės korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas (kiek, kaip ir kokių priemonių buvo įgyvendinta, koks poveikis pasiektas);

26.2. korupcijos pasireiškimo tikimybės Bendrovės padalinių veiklos srityse nustatymas (kiek padalinių veiklos sričių įvertinta, kiek rizikos faktorių nustatyta, kiek įgyvendinta pasiūlytų priemonių šiems faktoriams sumažinti);

26.3. Bendrovės darbuotojų, dalyvavusių seminaruose apie korupcijos prevenciją (viešų ir privačių interesų derinimą, darbuotojų etišką elgesį, Bendrovės vidaus procesų valdymą ir pan.) skaičius, tokių seminarų skaičius;

26.4. Bendrovės darbuotojų įvykdytų etikos kodekso pažeidimų kiekis ir pobūdis, jų padarymo priežastys ir sąlygos:

26.4.1. Etikos kodekso pažeidimai nustatyti Bendrovės viduje;

26.4.2. gauti pranešimai apie darbuotojų atliktus Etikos kodekso pažeidimus iš gyventojų (kiek iš jų yra anoniminiai) ir kokie sprendimai buvo priimti;

26.4.3. ikiteisminių tyrimų skaičius dėl Bendrovės darbuotojų veikų.

26.5. įvykęs progresas/regresas lyginant su praėjusių metų antikorupcinės aplinkos monitoringo duomenimis.

27. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovės generaliniam direktoriui. Pateiktas dokumento projektas aptariamas Bendrovės generalinio direktoriaus ir Komisijos bendrame posėdyje. Aptarimo metu gali būti suformuojami ir siūlomi metodai ir priemonės dėl antikorupcinės aplinkos stiprinimo.

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS

28. Bendrovės informacija apie antikorupcinę veiklą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.avandenys.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

29. Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ taip pat viešinami su korupcija susiję atvejai, Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos bei motyvuotos išvados dėl padalinių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

30. Informacijos viešinimą ir atnaujinimą Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ inicijuoja Komisija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Aprašas įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.

32. Aprašas gali būti keičiamas Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Komisija ir Bendrovės generalinis direktorius.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-20 13:28