Etikos kodeksas


Etikos kodeksas patvirtintas Generalinio direktoriaus 2015-06-09 įsakymu Nr. 49.
Dokumentas parsisiuntimui.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – Bendrovė) etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato veiklos vertybinius principus, profesines darbuotojų elgesio nuostatas, vengtino elgesio normas, kuriomis bendrovėje dirbantys asmenys (toliau – Darbuotojai) vadovaujasi atlikdami pareigines funkcijas.

2. Kodekso paskirtis – pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, toleranciją, pagarbą žmogui, profesinį tiesos siekimą, kurti demokratišką ir kūrybingą atmosferą bendrovėje.

3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais.

II. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

4. Bendrovės darbuotojų veikla bendrovėje grindžiama šiais profesinės etikos principais: pagarbos žmogui bei bendrovei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo, objektyvumo.

III. BENDROSIOS BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS

5. Bendrovė gerbia savo darbuotojų teises, elgiasi su jais sąžiningai ir pagarbiai, sudaro saugias darbo sąlygas, skatina geriausią darbuotojų profesinių sugebėjimų panaudojimą bei jų tobulinimą, suteikia visiems lygias galimybes profesinėje srityje.

6. Darbuotojai privalo:

6.1. gerbti kitų asmenų teises ir pareigas;

6.2. vienodai traktuoti kitus asmenis ir vengti bet kokios diskriminavimo formos (rasinės, nacionalinės, lyčių, dėl amžiaus, fizinės negalios, politinių pažiūrų, filosofinės pasaulėžiūros ar religinių įsitikinimų);

6.3. būti lojalūs bendrovei, priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo veiksmų, sprendimų viešumą, saugoti informaciją, kurią sužino vykdydamas savo pareigas, esant poreikiui pateikti priimamų sprendimų motyvus;

6.4. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis;

6.5. būti nešališkas ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdamas sprendimą;

6.6. nepakenkti bendrovės reputacijai ir bendriesiems interesams vykdydamas bet kokią darbinę veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie bendrovės tikslų įgyvendinimo;

6.7. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti neteisėtą poveikį bendrovės darbuotojui;

6.8. sąžiningai, laiku, kokybiškai ir profesionaliai atlikti savo darbines funkcijas. Nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebėjimus, būti pažangus ir kūrybingas;

6.9. elgtis nepriekaištingai, būti mandagus, malonus, paslaugus, tolerantiškas kitų nuomonėms ir įsitikinimams;

6.10. nenaudoti bendrovės vardo politinei, religinei veiklai, privačiam verslui, asmeniniams poreikiams ar savigyrai;

6.11. pagal paskirtį naudoti bendrovės finansines lėšas ir turtą;

6.12. įsiklausyti ir išgirsti aptarnaujamus klientus, suteikti klientams informaciją apie teikiamas bendrovės paslaugas, jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, gebėti taktiškai atmesti jų neteisėtus reikalavimus ar prašymus;

6.13. konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo būdo;

6.14. mokėti kreiptis į klientą su prašymu ir padėkoti jam už paslaugą, sugebėti mandagiai kalbėti telefonu, klausti, atsakyti ir išklausyti;

6.15. būti tvarkingas, dėvėti švarią aprangą;

6.16. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtinas elgesio taisykles.

IV. BENDROVĖS BENDRAVIMO BENDROSIOS ETIKOS NUOSTATOS

7. Darbuotojai turi vengti bet kokių veiksmų, kurie gali neigiamai įtakoti jų veiklos, susijusios su bendrove objektyvumą ir šališkumą. Darbuotojų sugebėjimas veikti objektyviai gali būti sumenkinamas, jei jie turi asmeninių interesų ar įsipareigojimų, prieštaraujančių teisėtiems bendrovės veiklos interesams. Su bendrovės veikla nesusiję ar asmeniniai interesai – tai bet kokia galima nauda patiems darbuotojams, jų šeimoms, giminaičiams, draugams ar pažįstamiems.

8. Darbuotojai negali piktnaudžiauti savo pareigomis, naudoti dokumentų, patvirtinančių einamas pareigas ir suteiktus įgaliojimus, siekdami paveikti nepavaldžius asmenis priimant jiems palankų sprendimą.

9. Darbuotojai, laikydamiesi veiklos objektyvumo principo, negali priimti ar duoti dovanų, siūlyti ar priimti pramogų, bei kitos asmeninės naudos, kuri kokiu nors būdu galėtų įtakoti jų atliekamas funkcijas, susijusias su bendrovės veikla.

10. Darbuotojai gali priimti kvietimus į su veikla susijusius priėmimus, kultūrinius renginius ar vaišes, jeigu tai nesukels įsipareigojimų, susijusių su darbine veikla.

11. Tiesioginis ar netiesioginis kyšio siūlymas, žadėjimas ar priėmimas yra netoleruotinas. Apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus turi būti nedelsiant pranešta tiesioginiam vadovui arba bendrovės vadovybei.

12. Bendrovė teisės aktuose nustatyta tvarka vartotojams privalo teikti informaciją apie tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens kokybę ir jos pablogėjimą, avarijas, planuojamus paslaugų teikimo pertrūkius ir kitus svarbius pokyčius, galinčius turėti įtakos klientams, o taip pat apie saugų ir efektyvų infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą, paslaugų kainas ir kitą teisės aktuose numatytą informaciją.

13. Kiekvienas darbuotojas, valdantis informaciją apie bendrovės veiklą, negali jos paviešinti, kol ji nėra oficialiai paskelbiama. Neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jam patikėta tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti.

14. Bendrovė dalyvauja bendruomenės, visuomeninių aplinkosauginių ir ekologiniu švietimu suinteresuotų organizacijų veikloje, suteikdama pagal galimybes finansinę ir konsultacinę paramą.

15. Bendrovė nedalyvauja politinių partijų, politinių organizacijų vykdomoje veikloje, tačiau dialoge su vyriausybe, politinėmis partijomis ir organizacijomis, bendrovė turi teisę ir pareigą, vykdydama teisėtą veiklą, informuoti valdžios ir politinių partijų ir organizacijų atstovus apie savo oficialią poziciją dėl bet kokio klausimo, kuris tiesiogiai įtakoja bendrovės veiklą, jos darbuotojus, klientus ir akcininkus. Bendrovė taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę dėl klausimų, kurie gali turėti atgarsį visuomenėje, kurioje bendrovė vysto savo veiklą.

16. Darbuotojams leidžiama dalyvauti politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos, tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų profesinės veiklos ir atsakomybės. Jie turi užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė, o ne bendrovės nuomonė.

V. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI BENDROVĖJE

17. Bendrovės darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, savitarpio pagalba, lygiateisiškumu, tolerancija ir taktiškumu.

18. Darbuotojai turi stengtis palaikyti bendrovėje darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, būti mandagūs ir paslaugūs.

19. Darbuotojai bendraudami su kolegomis, privalo elgtis pagarbiai, vadovaudamiesi principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę į savo nuomonę visais klausimais.

20. Ginčytinas problemas darbuotojai sprendžia tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausiai kreipiasi į padalinio vadovą.

21. Darbuotojai privalo vengti asmens žeminimo ir įžeidinėjimo, darbuotojo charakterio savybių viešo aptarimo, apkalbų, šmeižto skleidimo, nesantaikos kurstymo naudojantis pareiginiais ar psichologiniais privalumais, neigiamų emocijų demonstravimo, tiesioginio ar netiesioginio priekabiavimo.

22. Padalinių vadovai privalo mandagiai bendrauti su pavaldiniais, aiškiai ir suprantamai suformuluoti ir pateikti jiems darbinius nurodymus.

23. Darbuotojai turi principingai reaguoti į pažeidimus, jeigu galėjo būti nesilaikoma bendrovės veiklos principų ir etikos kodekso. Darbuotojas turėtų kreiptis į savo tiesioginį padalinio vadovą ar bendrovės vadovybę.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Kodeksas skelbiamas viešai - Bendrovės interneto svetainėje.

25. Kiekvienas bendrovės darbuotojas privalo savo veikloje vadovautis šiuo Kodeksu.

26. Jeigu bendrovės darbuotojo elgesys nėra reglamentuotas LR įstatymais, bendrovės vidaus norminiais teisės aktais (bendrovės įstatais, padalinio nuostatais, pareigine instrukcija, LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2004 standartais, generalinio direktoriaus įsakymais ir kt. aktais) arba šio Kodekso, jis privalo laikytis bendrųjų etikos principų.

ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.