Planavimo dokumentai

UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“

2023-2027 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (SANTRAUKA)

UAB „Aukštaitijos vandenys“ strateginis veiklos planas (toliau – Strategija) apima 2023 -2027 metus. Strateginio plano paskirtis - įvertinant UAB „Aukštaitijos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje esamą vandentvarkos būklę ir išorinius veiksnius, įtakojančius ją, nustatyti ilgalaikius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų politikos formavimo tikslus ir prioritetus, pagal kuriuos bus rengiamos infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros programos ir priemonės, užtikrinančios nepertraukiamą, ilgalaikį bei technine ir ekonomine prasme prieinamą visiems vartotojams socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus reikalavimus, tiekimą.

Remiantis išorinės ir vidinės veiklos analize, vertinant Bendrovės potencialą ir turimus išteklius bei aplinką, yra peržiūrėta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) matrica, suklasifikuojant Bendrovės veiklą lemiančius veiksnius į keturias grupes: stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Tai tapo pagrindu nustatant Bendrovės politiką, tikslus ir prioritetus, organizuojant, vystant ir optimizuojant Bendrovės veiklą.

Strategija yra svarbiausias Bendrovės planavimo ir organizavimo dokumentas, nubrėžiantis vystymosi perspektyvą, veiklos ir valdymo principus artimiausiems penkeriems metams.

MISIJA

UAB “Aukštaitijos vandenys” misija tiekti geriamąjį vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas aptarnaujamoje teritorijoje. Vykdydama ir vystydama savo veiklą, bendrovė, optimaliomis sąlygomis ir kainomis, turi užtikrinti vartotojams nepertraukiamą, ilgalaikį technine ir ekonomine prasme, gyvybiškai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. Bendrovės veikla (kasdieninėmis ir ekstremaliomis sąlygomis) turi atitikti nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatingumo reikalavimus.

VIZIJA

UAB “Aukštaitijos vandenys” - moderni, finansiškai stabili, visuomenės poreikius ir lūkesčius atitinkanti įmonė, užtikrinanti nepertraukiamas, patikimas, kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus atitinkančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

VERTYBĖS

Socialinis atsakingumas - mes atsakingai atliekame savo darbą, pateisindami vartotojų poreikius ir lūkesčius, užtikrindami aplinkosaugos reikalavimų vykdymą. Mes esame paslaugūs, patikimi, dėmesingi ir pagarbūs savo vartotojams, darbuotojams, visuomenei, gamtai.

Inovatyvumas - mes investuojame į įmonės darbuotojų žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą, infrastruktūros ir veiklos vystymą bei plėtrą.

Profesionalumas – atsidavimas darbui, nuolatinis mokymasis, atvirumas naujovėms. Bendrovė savo veiklą grindžia aukščiausiais tarpusavio sąveikos su klientais, gamtine aplinka ir visuomene standartais, skatina kolektyvo profesionalumą ir išradingumą, kad būtų įvykdyta bendrovės misija ir vizija.

 

2023-2027 metais Bendrovė didžiausią dėmesį skirs šiems tikslams:

• užtikrinti Bendrovės efektyvią, finansiškai stabilią, tvarią veiklą;

• užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę;

• didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą;

• vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Įgyvendinant strategiją, sudaromos sąlygos Bendrovės klientams gauti kokybės, aplinkosaugos ir higienos normų reikalavimus atitinkančias tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateisinti akcininko lūkesčius.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

                                                              

1. STRATEGINIS TIKSLAS.

EFEKTYVI IR STRATEGIŠKAI VALDOMA BENDROVĖ.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI TIKSLUI PASIEKTI:

1.1.      Užtikrinti Bendrovės finansinį stabilumą.

1.2.      Prižiūrėti ir atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

1.3.      Užtikrinti turto efektyvų panaudojimą ir valdymą.

1.4.      Naujų sistemų/įrankių diegimas procesams efektyvinti, paslaugų apskaitai tobulinti.

1.5.      Savitarnos portalo funkcionalumo tolimesnė plėtra.

PRIEMONĖS STRATEGINIŲ UŽDAVINIŲ VYKDYMUI:

1.1.1.   Strateginiais prioritetais paremtas biudžeto valdymas.

1.1.2.   Nuolatinė Bendrovės metinio biudžeto kontrolė (≥ 4 ataskaitos per metus).

1.1.3.   Klientų skaičiaus augimas (≥ 0,3 % sutarčių vnt. augimas / per metus).

1.1.4.   Bendrovės grąžos akcininkui didinimas (pajamų ir sąnaudų santykis > 1).

1.2.1.   Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas (1-2 siurblinių statyba /per metus).

1.2.2.   Vandens tiekimo siurblių įsigijimas (2-3 vnt. / per metus).

1.3.1    Technologinės įrangos, elektros energijos, šilumos, vėdinimo įrenginių atnaujinimas, vandens,

 nuotekų siurblių, sklendžių ir kitų priemonių, užtikrinančių infrastruktūros efektyvų eksploatavimą,   

 įsigijimas (lėšų poreikis 2640 tūkst. Eur).

1.3.2.   Savavališkų prisijungimų prie vandentiekių ir nuotekų tinklų kontrolė (≥ 50 patikrinimų skaičius / per metus).

1.3.3.   Vykdomos 2022-2025 Veiklos plane numatytos investicijos ir ilgalaikio turto atstatymo priemonės (pasiekti 2022-2025 Veiklos plano įgyvendinimo ≥ 75  %).

1.3.4.  Taikyti pažangias vadybos sistemas ( vystyti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2018, ISO 50001:2018 ir LST EN ISO/IEC 17025 vadybos sistemas).

1.4.1.  Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas (eksploatuojamų apskaitos prietaisų su patikra skaičius > 90 %).

1.4.2.   Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas (atnaujinti 20-30 vnt. / per metus).

1.4.3.   Naujos PAVIS ir FAVIS programos įdiegimas (esamų verslo procesų inventorizavimas ir optimizavimas).

1.5.1.   Išplėsti savitarnos svetainės funkcionalumą (60 tūkst. Eur lėšų poreikis šiai priemonei vystyti).

2. STRATEGINIS TIKSLAS.

UŽTIKRINTI BENDROVĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PATIKIMUMĄ IR KOKYBĘ.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI TIKSLUI PASIEKTI:

2.1.    Tiekti vartotojams aukštos kokybės geriamąjį požeminį vandenį,  atitinkantį LR Higienos normos reikalavimus.

2.2.    Užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų funkcionavimą.

2.3.    Atnaujinti nuotekų valymo infrastruktūrą, užtikrinant nuotekų išvalymo kokybinius parametrus.

PRIEMONĖS STRATEGINIŲ UŽDAVINIŲ VYKDYMUI:

2.1.1.   Išgręžti naujus gręžinius (planuojama išgręžti 4 gręžinius).

2.1.2.  Laboratorinės įrangos įsigijimas (lėšų poreikis 82 tūkst. Eur, užtikrinant geriamojo vandens atitikimą LR HN 24:2017).

2.2.1.  Rekonstruoti vandentiekio tinklus Panevėžio mieste ir rajone (rekonstruoti planuojama apie 4 km).

2.2.2.   Rekonstruoti nuotekų tinklus Panevėžio mieste ir rajone (rekonstruoti planuojama apie 4 km).

2.2.3.   Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas (užtikrinti tinkamą technologinių procesų valdymą lėšų poreikis 445 tūkst. Eur).

2.3.1.   Centrifugų perteklinio dumblo nusausinimui pakeitimas (užtikrinti dumblo sausinimo procesą).

2.3.2.   Pirminio nuotekų valymo grandyje smėlio separatoriaus pakeitimas (užtikrinti patikimą sulaikyto smėlio nusausinimą, siekiant sumažinti į PRATC perduodamų smėlio atliekų kiekį).

2.3.3.   Nuotekų siurblių įsigijimas (planuojama įsigyti 25 vnt. / per metus).

2.3.4.   Nuotekų laboratorijos akreditavimas (veikla, vykdant LST EN ISO/IEC 17025  reikalavimus).

3. STRATEGINIS TIKSLAS.

DIDINTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI TIKSLUI PASIEKTI:                 

3.1.      Plėsti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą.

3.2.      Sudaryti sąlygas naujiems vartotojams prisijungti prie esamų tinklų.

PRIEMONĖS STRATEGINIŲ UŽDAVINIŲ VYKDYMUI:

3.1.1.   Naujų vandentiekio tinklų Panevėžio mieste ir rajone paklojimas (numatoma pakloti apie 2,5 km).

3.1.2.   Naujų nuotekų tinklų Panevėžio mieste ir rajone paklojimas (numatoma pakloti apie 2,5 km).

3.2.1.   Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas (planuojama išpirkti 1,2 km vandentiekio ir 1,1 km nuotekų tinklų).

3.2.2.   Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone (Nr. LAAIF-AM-FK01-0003) - planuojama pakloti 957 m vandentiekio ir 1202 nuotekų tinklų, prijungti 59 būstus)).

3.2.3.   Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone (Nr. LAAIF-AM-FK03-0006) – planuojama pakloti 1640 m vandentiekio ir 968 m nuotekų tinklų, prijungti 23 būstus)).

4. STRATEGINIS TIKSLAS.

SOCIALAI ATSAKINGA VEIKLA.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI TIKSLUI PASIEKTI:

4.1.    Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas.

4.2.    Sausinto dumblo panaudojimas žemės ūkyje.

4.3.    Klientų lūkesčių nustatymas ir jų poreikio tenkinimas.

4.4.    Antikorupcinių bei skaidrumo priemonių palaikymas ir vystymas.

4.5.    Bendradarbiavimas su verslo ir Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono bendruomenėmis.

PRIEMONĖS STRATEGINIŲ UŽDAVINIŲ VYKDYMUI:

4.1.1.   Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinės įrengimas (pasigaminti apie 213 MWh /per metus).

4.1.2.   Didinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių, didinant žaliuos energijos gamybą arba mažinant elektros energijos sunaudojimą (deginant biodujas, gaminti elektros energijos ≥ 20 % (nuo viso kiekio per metus)).

4.2.1.   Sausinto dumblo pirkimas (atiduoti 6-7 tonas sausinto dumblo / per metus).

4.3.1.   Klientų apklausų vykdymas (1 / per metus).

4.3.2.   Atsakymų į paklausimus monitoringas (nulinė tolerancija atsakymų vėlavimui).

4.3.3.   Teminės informacijos skelbimas TV, žiniasklaidoje ir Bendrovės tinklalapyje.

4.3.4.   Sąskaitų, pateikiamų elektroniniu būdu, skaičiaus didinimas (≥ 1 % sąskaitų skaičiaus augimas / per metus).

4.4.1.   Sisteminis korupcinės aplinkos vertinimas vidiniuose procesuose (≥ 1 / per metus).

4.4.2.   Naujų, koreguotų, peržiūrėtų priemonių skaičius (≥ 1 / per metus).

4.4.3.   Kolektyvinės sutarties ruošimas.

4.5.1.   Tiesioginiai kontaktai su gyventojų grupėmis (priimti 35 grupes / per metus).

4.5.2.   Dalyvavimas miesto ir rajono organizuojamuose renginiuose, inciatyvų palaikymas (≥ 3 / per metus).

Įgyvendinant Bendrovės Strateginį veiklos planą 2023-2027 m., numatytas lėšų poreikis yra 11.877,1 tūkst. Eur, iš jų investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti numatyta – 635,7 tūkst. Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 9.418,9 tūkst. Eur, paskolų grąžinimui – 1.822,5 tūkst. Eur.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Bendrovė savo veikloje nuolat susiduria su vidinių pokyčių būtinybe, funkcijų, veiklų pertvarkymu, todėl išorinių ir vidinių veiksnių stebėsena ir savalaikis strateginio plano tikslinimas, jo adaptacija, įvertinant veiksnius, sudaro prielaidas, kad Bendrovės vykdoma Strategija bus efektyvi, tikslai ir priemonės įgyvendintos. Penkių metų laikotarpio Strategija yra atnaujinama kasmet.

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo valdymą, savo kompetencijų ribose, užtikrina Bendrovės generalinis direktorius, padalinių ir tarnybų vadovai bei jų kuratoriai.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ savo veikla siekia tenkinti klientų poreikius, naudos akcininkams ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, t. y. tvari aplinką tausojanti veikla, darni plėtra ir inovacijų diegimas, orientaciją į klientą, veiklos efektyvumas bei skaidrumas - toks leitmotyvas lydės Bendrovę įgyvendinant 2023-2027 metų Strategiją.

 

                  

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-25 11:01