Planavimo dokumentai

UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ 2018 – 2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (SANTRAUKA)

Bendrovės strateginis veiklos planas apima 2018 - 2022 metų laikotarpį. Strateginio plano tikslas - įvertinant esamą vandentvarkos būklę UAB „Aukštaitijos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje, nustatyti ilgalaikius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų politikos formavimo tikslus ir prioritetus, pagal kuriuos bus rengiamos infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros programos ir priemonės, užtikrinančios nepertraukiamą, ilgalaikį bei technine ir ekonomine prasme prieinamą visiems vartotojams socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus reikalavimus, tiekimą.

Remiantis išorinės ir vidinės veiklos analize, vertinant bendrovės potencialą ir turimus išteklius bei aplinką, yra parengta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) matrica, suklasifikuojant bendrovės veiklą lemiančius veiksnius į keturias grupes: stiprybės, silpnybės, galimybes ir grėsmes. Tai tapo pagrindu nustatant bendrovės politiką, tikslus ir prioritetus, organizuojant, vystant ir optimizuojant bendrovės veiklą.

MISIJA

UAB “Aukštaitijos vandenys” misija tiekti geriamąjį vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas aptarnaujamoje teritorijoje. Vykdydama ir vystydama savo veiklą, bendrovė, optimaliomis sąlygomis ir kainomis, turi užtikrinti vartotojams nepertraukiamą, ilgalaikį technine ir ekonomine prasme, gyvybiškai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. Bendrovės veikla turi atitikti nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatingumo reikalavimus.

VIZIJA

UAB “Aukštaitijos vandenys” - moderni, finansiškai stabili, visuomenės poreikius ir lūkesčius atitinkanti įmonė, užtikrinanti nepertraukiamas, patikimas, kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus atitinkančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

VERTYBĖS

Atsakomybė - mes atsakingai atliekame savo darbą, pateisindami vartotojų poreikius ir lūkesčius, užtikrindami aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

Patikimumas - mes esame paslaugūs, patikimi, dėmesingi ir pagarbūs savo vartotojams, darbuotojams, visuomenei, gamtai.

Inovatyvumas - mes investuojame į įmonės darbuotojų žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą, infrastruktūros ir veiklos vystymą bei plėtrą.

Profesionalumas – atsidavimas darbui, nuolatinis mokymasis, atvirumas naujovėms. Bendrovė savo veiklą grindžia aukščiausiais tarpusavio sąveikos su klientais, gamtine aplinka ir visuomene standartais, skatina kolektyvo profesionalumą ir išradingumą, kad būtų įvykdyta bendrovės misija ir vizija.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. STRATEGINIS TIKSLAS.

Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Strateginiai uždaviniai tikslui pasiekti:

1.1. Plėsti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą.

1.2. Sudaryti sąlygas naujiems vartotojams prisijungti prie esamų tinklų.

Priemonės strateginių uždavinių įvykdymui:

1.1.1. Pakloti naujus 18,5 km vandentiekio ir 18 km nuotekų tinklus pietvakarinėje Panevėžio miesto dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių) bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio gatvėse. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

1.1.2. Pakloti naujus 0,68 km vandentiekio ir 3,74 km nuotekų tinklus Uliūnų kaime. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

1.1.3. Pakloti naujus 6,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklus Panevėžio mieste ir rajone. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

1.1.4. Pakloti naujus 4,5 km vandentiekio ir 5,0 km nuotekų tinklus Panevėžio mieste ir rajone.

1.2.1. Išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus iš privačių asmenų Panevėžio mieste ir rajone - apie 9,7 km tinklų.

2. STRATEGINIS TIKSLAS.

Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę.

Strateginiai uždaviniai tikslui pasiekti:

2.1. Tiekti vartotojams aukštos kokybės geriamąjį požeminį vandenį, atitinkantį LR Higienos normos reikalavimus.

2.2. Užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų funkcionavimą.

2.3. Atnaujinti nuotekų valymo infrastruktūrą, užtikrinant nuotekų išvalymo kokybinius parametrus.

2.4. Diegti taršos kvapais valdymo priemones, užtikrinant kvapų, patenkančių į aplinką, sumažinimą.

Priemonės strateginių uždavinių įvykdymui:

2.1.1. Išgręžti naujus ir rekonstruoti esamus gręžinius vandenvietėse – 12 vnt..

2.2.1. Rekonstruoti 9,5 km vandentiekio ir 10,2 km nuotekų tinklų Panevėžio mieste ir rajone pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2.2.2. Rekonstruoti 1,0 km vandentiekio ir 4,8 km nuotekų tinklų Panevėžio mieste ir rajone.

2.2.3. Rekonstruoti nuotekų siurblines – 5 vnt..

2.3.1. Rekonstruoti Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginius, atnaujinant parengtinio valymo grandį (3 grotos, 2 smėliagaudės) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2.3.2. Rekonstruoti Uliūnų nuotekų valymo įrenginius pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektinis vidutinis paros debitas – 70 m3/d.

2.3.3. Rekonstruoti Ramygalos nuotekų valymo įrenginius pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektinis vidutinis paros debitas – 250 m3/d.

2.4.1. Kvapų mažinimo sistemos įdiegimas nuotekų perpumpavimo stotelėje nr.5.

2.4.2. Kvapų mažinimo sistemos (2 vnt.) įdiegimas Panevėžio miesto nuotekų valykloje.

2.4.3. Panevėžio miesto nuotekų valyklos dumblo aikštelių apdorojimas kvapus mažinančiomis medžiagomis. Apdorojimo laikotarpis gegužės – rugpjūčio mėnesiai.

3. STRATEGINIS TIKSLAS.

Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą.

Strateginiai uždaviniai tikslui pasiekti:

3.1. Prižiūrėti ir atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

3.2. Užtikrinti turto efektyvų panaudojimą.

3.3. Vykdyti tikslią teikiamų paslaugų apskaitą.

3.4. Panaudoti atsinaujinančios energijos išteklius.

3.5. Optimizuoti transporto tarnybos veiklą.

Priemonės strateginių uždavinių įvykdymui:

3.1.1. Nuotekų valymo technologinės įrangos, elektros energijos, šilumos, vėdinimo įrenginių atnaujinimas, vandens, nuotekų siurblių, sklendžių ir kitų priemonių, užtikrinančių infrastruktūros efektyvų eksploatavimą, įsigijimas. Lėšų poreikis –2426 tūkst. Eur.

3.2.1. Stalių dirbtuvių pastato pardavimas. Planuojamas pardavimo pelnas – 35 tūkst. Eur.

3.2.2. Vandens kameros pastato pardavimas. Planuojamas pardavimo pelnas – 16 tūkst. Eur.

3.2.3. Poilsiavietės Bradesiuose pardavimas. Planuojamas pardavimo pelnas – 5 tūkst. Eur.

3.3.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų apskaitos prietaisų, laboratorinės įrangos įsigijimas. Lėšų poreikis – 320 tūkst. Eur.

3.4.1. Dumblo pūdymo grandies išplėtimas - 30 % valymo įrenginiams ir pūdytuvų technologijai būtinos elektros ir šiluminės energijos gamyba.

3.5.1.Specialios paskirties transporto priemonių atnaujinimas (5 vnt.), siekiant užtikrinti eksploatavimo efektyvumą.

3.5.2. Kuro apskaitos skaitiklių įdiegimas, siekiant kuro taupymo -3 transporto priemonės

4. STRATEGINIS TIKSLAS.

Būti pažangos siekiančia įmone.

Strateginiai uždaviniai tikslui pasiekti:

4.1. Įdiegti ir taikyti pažangias technologijas.

4.2. Taikyti pažangias vadybos sistemas.

4.3. Klientų lūkesčių nustatymas ir jų poreikio tenkinimas.

4.4. Bendrovės įvaizdžio stiprinimas.

Priemonės strateginių uždavinių įvykdymui:

4.1.1. Automatinio valdymo, informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos diegimas ir atnaujinimas. Lėšų poreikis – 1587 tūkst. Eur.

4.2.1. Sertifikuoti ir vystyti vadybos sistemas, atitinkančias ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007; ISO 50001:2011 standartų reikalavimus.

4.3.1. Klientų apklausų vykdymas – 1 per metus.

4.3.2. Užduočių valdymo sistemos įdiegimas pardavimų tarnyboje – modernizavimas 10 darbo vietų.

4.4.1. Teminės informacijos skelbimas TV, žiniasklaidoje ir bendrovės tinklalapyje (ne mažiau 4 informacijų per metus).

4.4.2.Tiesioginiai kontaktai su gyventojų grupėmis – organizuoti 35 ekskursijas per metus.

4.4.3 Informacinių skrajučių, lankstinukų gamyba, edukacinių programų kūrimas ir atnaujinimas (5-10 vnt.).

4.4.4 Darbuotojų, ne mažiau kaip 45 per metus, kvalifikacijos gerinimas ir darbo kultūros tobulinimas seminaruose, mokymuose, kursuose.

Įgyvendinant bendrovės Strateginį veiklos planą 2018-2022 m. numatytas lėšų poreikis yra 20985 tūkst. Eur, iš jų investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti numatyta – 9544 tūkst. Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 8672 tūkst. Eur, paskolų grąžinimui – 2769 tūkst. Eur. 2018-2022 m. investicijų ir plėtros projektai bus finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir paskolų investicijų projektams įgyvendinti. Ilgalaikio turto įsigijimo ir atnaujinimo priemones ir paskolų grąžinimą planuojama finansuoti iš bendrovės nuosavų lėšų.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-20 15:05