Bendrovės istorija

1960 metų rugpjūčio 12 d. Panevėžio miesto vykdomasis komitetas nusprendė nuo rugsėjo 1 d. vietinio ūkio valdybos pavaldume buvusias įmones „pervesti į savarankiškus balansus kaipo ūkiskaitinius vienetus“. Taip buvo įsteigta Panevėžio vandentiekio ir kanalizacijos kontora. Tais pačiais metais mieste baigta 600 kubinių metrų talpos vandentiekio bokšto statyba, ir vanduo pradėtas tiekti centralizuotai.

Vanduo išgautas iš dviejų gręžinių, vandenvietė užėmė 1,6 ha plotą, mieste buvo tik 7 km vandentiekio tinklų, kontoroje įsteigimo metu buvo patvirtinti 9 darbuotojų etatai. Pirmasis įmonės vadovas buvo Vincentas Juškys. Iš pradžių centralizuotu vandens tiekimu naudojosi 8 vartotojai: muilo ir „Nevėžio” fabrikai, politechnikumas, „Žalgirio” sporto klubas, gaisrinė, centrinė vaistinė ir tuometiniai miesto bei rajono vykdomieji komitetai. Iki 1960 metų pabaigos jiems iš dviejų gręžinių buvo patiekta 3,9 tūkst. kubinių metrų vandens, iš kurio tuo metu nebuvo pašalinama ištirpusi geležis. 1960 metais užbaigta mechaninio nuotekų valymo įrenginių statyba Savitiškyje.

Jų pajėgumas buvo 8,3 tūkst. kubinių metrų per parą. Tais metais Panevėžyje veikė 15,7 km fekalinių ir lietaus nuotekų tinklų. 1961–1963 metais miesto pakraštyje pradėti eksploatuoti 94 ha ploto biologinio valymo filtracijos laukai. 1961 metais Panevėžyje buvo jau funkcionavo 9,9 km vandentiekio, 17,6 km nuotekų tinklų. Vartotojams buvo patiekta 259,3 tūkst. m³ vandens, iš jų surinkta 2007,8 m³ nuotekų
1962 metais kontoros viršininku tapo Romualdas Tiškevičius, kontoroje pradėjęs dirbti 1960 metais ir dirbęs bendrovėje iki 2005 m. rugpjūčio mėnesio.

Tais metais vandentiekio tinklų ilgis jau buvo 13,9 km, nuotekų tinklų – 20,9 km. Pradėjo veikti geriamojo vandens tyrimų laboratorija.

1963 metais tinklų Panevėžyje dar padaugėjo: vandentiekio – iki 18,2 km, nuotekų – 21,8 km. Vartotojams tais metais patiekta 978,5 tūkst. m³ vandens, iš jų surinkta 4475 tūkst. m³ nuotekų.
1964 metais kontoros viršininku paskirtas Jonas Binkis. Tai metais vandentiekio tinklų ilgis tapo 23,4 km, o vandens suvartojimas padidėjo iki 1443,9 m³. Naujų nuotekų tinklų įrengta nebuvo,  nuotekų surinkta iš esmės tiek pat kaip ir 1963 metais.

1965 metais mieste jau buvo įrengta 27,9 km vandentiekio ir 25,1 km nuotekų tinklų, vandens suvartojimas padidėjo iki  2542 tūkst. m³, nuotekų surinkimas – iki 6132 tūkst. m³. Mechaninio nuotekų valymo įrenginių pajėgumai išplėsti iki 25,5 tūkst. m³ per parą, įrengti du švaraus vandens rezervuarai po 750 m³ talpos, 8 gilieji gręžiniai, antrojo vandens pakėlimo siurblinė, pastatytas įrengimų ir mechanizmų remonto baras.

1967 metai parengta naujų Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių statybos Papušių kaime projektinė užduotis.

1968 metais vandentiekio ir kanalizacijos kontora reorganizuota į Panevėžio vandentiekio ir kanalizacijos valdybą. Tai metais vandentiekio tinklų ilgis jau buvo 43,4 km, nuotekų tinklų – 37,2 km. Ir toliau didėjo vandens suvartojimas: 1968 metais vartotojams patiekta 6905,3 tūkst. m³ vandens, surinkta 11214,3 tūkst. m³ nuotekų.

1969 metais įkurtas Mechanizmų ir autotransporto cechas.

1971 metais rekonstruota pagrindinė Panevėžio vandenvietė: pradėjo veikti 30 tūkst. m³ per parą našumo geležies pašalinimo iš vandens įrenginiai, įrengtas 3000 m³ švaraus vandens rezervuaras, nauja antrojo vandens pakėlimo siurblinė, mieste buvo eksploatuojama 57,4 km vandentiekio tinklų, 48,5 km nuotekų tinklų, vartotojams patiekta 9731 tūkst. m³ vandens, surinkta 13,614 tūkst. m³ nuotekų.

1972 metais Papušių kaime pradėti statyti naujieji miesto valymo įrenginiai.

1973 metais valdyba reorganizuota į Teritorinę vandentiekio ir kanalizacijos valdybą (TVKV), įmonei priskirti Biržų, Pasvalio, Kupiškio bei Rokiškio vandentvarkos ūkiai (Biržuose centralizuotai vanduo pradėtas tiekti 1961 metais, kuomet buvo įrengta vandenvietė, pastatytas 200 m³ talpos vandentiekio bokštas. 1962 metais Biržuose pradėjo veikti nuotekų perpumpavimo siurblinė, o nuotekos buvo išleidžiamos į upę. Tik 1967 metais šiame mieste baigta statyti antroji nuotekų perpumpavimo siurblinė, įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginiai. Kupiškyje centralizuotai tiekti vandenį pradėta 1967 metais, Rokiškyje – 1965 metais. Rokiškyje iš pradžių vanduo tiektas tik pramonės įmonėms ir tik dienos metu. Šiame mieste 1967 metais pradėti statyti nuotekų valymo įrenginiai, veikę iki 1976 metų. 1970 metais Rokiškyje baigta geležies pašalinimo iš vandens įrenginių statyba. 1971 metais šiame mieste įsteigta Rokiškio vandentiekio ir kanalizacijos valdyba.)

1975 metais Panevėžio TVKV viršininku paskirtas Algimantas Naruševičius.

1976 metais Panevėžio TVKV pradėjo veikti Apželdinimo ir teritorijų tvarkymo baras. Pasvalio ceche pastatytos naujos gamybinės patalpos.

1977 metais Pasvalyje pastatytas ir pradėtas eksploatuoti vandentiekio bokštas. Panevėžyje vandentiekio tinklų ilgis padidėjo iki 70,3 km, o nuotekų tinklų – iki 57,3 km. Mieste vartotojams patiekta 14201 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinkta 15871 tūkst. m ³ nuotekų.

1978 metais įkurta Matavimo prietaisų ir automatikos tarnyba, gruodžio mėnesio 27 dieną baigta Panevėžio miesto nuotekų valyklos statyba Papušių kaime. Pradėti eksploatuoti biologinio nuotekų valymo įrenginiai Pasvalyje.

1979 metų balandžio 17 dieną pradėjo veikti Panevėžio miesto nuotekų valykla.

1980 metais Biržuose pastatytas naujas 500 m³ talpos vandentiekio bokštas, gamybinis – buitinis pastatas.

1981 metais Panevėžio TVKV pradėjo eksploatuoti 12 tūkst. m³ per parą pajėgumo gamybinio vandentiekio stotį, tiekusią vandenį iš Nevėžio upės pramonės įmonėms.

1983 metais įkurtas Elektros įrengimų remonto cechas. Rokiškyje pradėti eksploatuoti nauji biologinio nuotekų valymo įrenginiai, kurių pajėgumas buvo 10 tūkst. m³ nuotekų per parą.

1984 metais Panevėžyje pastatyta nauja geležies pašalinimo iš geriamojo vandens stotis, centrinė dispečerinė, įrengti nauji 22 tūkst. m³ talpos švaraus vandens rezervuarai.
Taip buvo baigta įsisavinti pirmoji vandenvietė, užimanti 34 ha plotą, kurioje buvo 57 gręžiniai. Per parą jais buvo galima išgauti 65 tūkst. kubinių metrų vandens. Tais pačiais metais Panevėžio miesto nuotekų valykloje pradėjo veikti dumblo sausinimo cechas. Jame per parą buvo nusausinama 90 tonų dumblo.

1985 metais pradėta antrosios vandenvietės prie Karsakiškio statyba.

Kupiškyje įrengta nuotekų perpumpavimo stotis, slėginė linija, biologiniai nuotekų valymo tvenkiniai.

1985 metų rugsėjo 1 dieną Panevėžio TVKV sukako 25 metai nuo jos įkūrimo. Pasvalio ceche, aptarnavusiame Pasvalio ir Joniškėlio gyventojus bei pramonės įmones, tuo metu buvo 19,6 km vandentiekio ir 17,7 km nuotekų tinklų, biologinio nuotekų valymo įrenginiai, kurių pajėgumas buvo 2,4 tūkst. m³ per parą. Cechui vadovavo P.Krisiūnas.
Rokiškio cechui vadovavo Petras Sketeris, ceche dirbo 70 darbuotojų.

Biržų cecho viršininku buvo A.Zubrauskas, dirbo 30 darbuotojų, vandentiekio tinklų ilgis buvo 7 km, nuotekų tinklų – 17,9 km.

Kupiškio ceche darbą organizavo meistras A.Rasimavičius, dirbo 14 darbuotojų, veikė 5 gręžiniai, vandentiekio bokštas. Vandentiekio tinklų ilgis buvo 11,8 km, nuotekų tinklų – 10,2 km.

1987 metais pradėta eksploatuoti II miesto vandenvietė Karsakiškyje.

1988 metais baigta Pasvalio nuotekų valymo įrenginių plėtra.

1989 metais išplėsti Panevėžio nuotekų valyklos įrengimai, o jų pajėgumas padidėjo nuo 56 tūkst. m³ parą iki 70 – ies tūkstančių m³. Nuo bendrovės atskiras pramoninio vandentiekio padalinys.

Kupiškyje įrengti nuotekų valymo įrenginiai.

1991 metais Panevėžio TVKV reorganizuota į Panevėžio valstybinę vandens tiekimo įmonę (VVTĮ), generaliniu direktoriumi paskirtas Rimantas Liepa.
1992 metais Helsinkio komisija Panevėžio miesto nuotekų valyklą įvardijo „karštuoju tašku“ Baltijos jūros teršimo mažinimo programoje.

1994 metais bendrovėje parengtas Aplinkosauginis Panevėžio miesto vandentvarkos ūkio investicijų projektas.

Už iš Danijos karalystės gautos paskolos lėšas atliktas būtiniausias nuotekų valyklos dumblo sausinimo cecho rekonstravimas, sumontuota nauja dumblo sausinimo įranga.

1995 metais Panevėžio VVTĮ reorganizuota į UAB “Aukštaitijos vandenys”.  Paslaugos pradėtos teikti Ramygalos ir Naujamiesčio gyventojams ir juridiniams asmenims.

1996 metais nuo bendrovės atsiskyrė Biržų, Pasvalio, Kupiškio padaliniai.

1998 metais bendrovei perduotas Uliūnų (Panevėžio rajonas) vandentvarkos ūkis.

1999 metais UAB “Aukštaitijos vandenys” reorganizuota, prie jos prijungiant UAB “Pramoniniai vandenys”. Pradėtas dalies Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas.

2001 metais rekonstruotas Panevėžio miesto nuotekų valyklos dumblo sausinimo cechas, 10 ha plote įrengtos nuotekų dumblo talpyklos.

2002 metais nuo bendrovės atskirtas Rokiškio filialas.

2003 metais pradėtas Panevėžio miesto nuotekų valyklos parengiamojo valymo statinio ir įrengimų rekonstravimas.

2004 metais prasidėjo nacionalinio Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimas Panevėžyje ir Panevėžio rajone.

2005 metais baigtas nuotekų valyklos parengiamojo valymo statinio rekonstravimas, pradėti likusios susidėvėjusios valyklos dalies rekonstravimo darbai.

2006 metais vandenvietės ceche įdiegti šilumos siurbliai.

2007 metais baigtas Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas. Jo metu rekonstruoti pirminiai dumblo sėsdintuvai, orpūtės, bioreaktorius, antriniai sėsdintuvai, dumblo tirštintuvai, pūdytuvai, įrengtas biodujų kogeneratorius, gaminantis elektros iš šilumos energiją.
2008 metais Panevėžyje ir Panevėžio rajone baigtas įgyvendinti Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas.

2009 metais Naujamiestyje pradėjo veikti vandens gerinimo įrenginiai – pradėtas šalinti geležies perteklius.

HELCOM šalių narių delegacijų susitikime nutarta iš „karštųjų taškų“ sąrašo išbraukti Panevėžio miesto nuotekų valyklą, nebekeliančią grėsmės Baltijos jūrai.

Pradėtas įgyvendinti nacionalinis 2007 – 2013 metų projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kurio sudedamosios dalys buvo „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra (4 etapai) bei „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“.

2011 metais Panevėžio nuotekų valykloje pradėta dumblo apdorojimo (džiovinimo) įrenginių statyba.

2013 metais bendrovės generaliniu direktoriumi paskirtas Saulius Venckus.

2014 metais rekonstruota pagrindinė nuotekų perpumpavimo siurblinė.Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-22 09:07